VYŽIADAJTE SI BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU!

* pole je povinné

Čo je účelová mapa?

Účelová mapa je mapa veľkej mierky s obsahom prispôsobeným požiadavkám jej využitia resp. požiadavkám objednávateľa. Takéto mapy sú obsahovo podrobnejšie a presnejšie ako Základné mapy veľkej mierky (ZMVM), ktoré boli tvorené pre požiadavky KN. Sú doplnené o inžinierske siete a technologické zariadenia slúžiace k prevádzke resp. k výrobnej činnosti (napr. produktovody, zásobníky, silá…  výhybky, stožiare, signalizačné zariadenia).
Príkladom takých to mapových diel sú napr. Základná mapa závodu (ZMZ), Jednotná železničná mapa (JŽM), Základná mapa diaľnice, Technická mapa mesta (DTMM) …  v podstate možno o účelovej mape hovoriť aj pri zameraní polohopisného a výškopisného plánu. Účelové mapy sú vyhotovované v prvej a druhej triede presnosti a ich spracovanie vychádza z inštrukcie na tvorbu ZM SR veľkej mierky.

Tvorba účelovej mapy.

Účelová mapa je tvorená v rozsahu stanovenom objednávateľom v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Ako východiskové bodové pole sú zväčša použité body PBPP(ZBPP),  PNS resp. body nivelačných ťahov v danej lokalite.
Pokiaľ sa jedná o  zameranie napr. závodov použije sa ako podklad jestvujúca  ZMZ  – dielo sa vyhotoví s náveznosťou na jej štruktúru, stav a značkový kľúč (prípadne klad). Inde sa ako východisko pre zobrazenie polohopisnej kresby použije podklad katastra nehnuteľností (kópie máp KN, vektorová digitálna mapa VKM), resp. zameranie hraníc pozemkov.
Zákres stavieb a polohopisnej kresby môže byť prebratý (prebratie kresby prichádza do úvahy po overení jej presnosti) alebo doplnený novým meraním. Polohopisná zložka obsahuje dohodnuté prvky výrobných technológií, sietí atď. …
Výškopis je zobrazený pomocou vrstevníc, terénnych šráf alebo výškových kót…

Spracovanie meraní a grafiky diela vykonávame v digitálnej forme samozrejme s vyplotrovaním samotného diela…

Účelovú mapu vám vytvoríme podľa vašich požiadaviek, rozsahu a počtu výtlačkov…

Čo je digitálna technická mapa mesta?

Digitálna technická mapa mesta (DTMM) obsahuje podrobné zobrazenie polohopisu a výškopisu a informatívne zobrazenie inžinierskych sietí. Je tvorená na podkladoch KN v systéme súradnicovom S-JTSK a výškovom systéme Bpv v 3. triede presnosti.
Digitálnu technickú mapu mesta spracúvajú a poskytujú takmer všetky väčšie mestá v SR – Bratislava, Trnava, Zvolen, Ružomberok, Martin…

Kedy potrebujem hlásiť zmeny do DTMM?

Nahlásiť zmeny do bázy údajov DTMM resp. získať “Záznam o prevzatí do DTMM” potrebujem ku kolaudačnému konaniu po dokončení stavby. Zmeny v DTMM sa týkajú samozrejme samotného stavebného objektu (novostavba, prestavba…) a vybudovaných resp. zmenených inžinierskych sietí.

Čo potrebujem k zapracovaniu zmeny do DTMM?

K zapracovaniu zmeny do DTMM potrebujem mať spracovanú geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie).
Pre vyplnenie tlačív podania potrebujeme poznať číslo stavebného povolenia, názov stavby, adresu stavebníka…
Pri geodetickom zameraní zmeny potrebujeme poznať priebehy jednotlivých inžinierskych sietí, hĺbky ich uloženia a napojenia na jestvujúce rozvody. Rovnako potrebujeme poznať dimenzie káblov, potrubí, chráničiek, názvy skriniek rozvodov elektriky, plynu… ( požadované informácie obsahuje projekt )
Samozrejme najlepšie je zmenu zamerať priamo na položenom vedení vo výkope a nie až po zasypaní ryhy – vyhneme sa tým nepresnostiam v určení meraných sietí. Nakoľko siete sa nemusia klásť v rovnakom čase treba pred zasypaním ryhy ( pokiaľ je zasypanie nutné ) zaznamenať polohu a hĺbku položených sietí napr. označením ryhy kolíkom atď…
Samotné zameranie si treba objednať samozrejme až po vybudovaní všetkých stavebných objektov…

 

Digitálna technická mapa mesta

Mesto spravuje Digitálnu technickú mapu mesta. Ide o databázu, kde sú spravované údaje o existujúcich inžinierskych sieťach a ktorá o nich poskytuje aktuálne a rýchle informácie novým stavebníkom, čím chráni ich uloženie a zabezpečuje bezporuchové využitie.

Potvrdenie o zákrese inžinierskych sietí do databázy Digitálnej technickej mapy mesta Bratislava dokladá každý stavebník ako prílohu ku kolaudácií (rodinného domu, garáže, bytového domu, nebytového budovy a pod.), ak sa jeho stavba nachádza v nasledujúcich okresoch a katastrálnych územiach:

 

Nové prípojky inžinierskych sietí (napr. vodovodná, plynovodná, kanalizačná a telefónna prípojka, elektrické vedenie a pod.) zameria v teréne geodet a vyhotoví elaborát, ktorý dá zapísať do databázy Digitálnej technickej mapy mesta Bratislava. 

 

Hlavné mesto SR Bratislava vytvára podľa geodetických dokumentácií bázu digitálnej technickej mapy mesta, z ktorej formou výstupov poskytuje verejnosti informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenia.

Nové informácie sú do bázy údajov vkladané priebežne podľa geodetických zameraní stavieb uvedených do používania a podľa informácií poskytnutých prevádzkovateľmi sietí technickej infraštruktúry. Informačné výstupy sú vytvorené vo forme kartograficky spracovaných mapových edícii mierky 1:500  alebo v elektronickej podobe mapových listov na digitálnych pamäťových médiach. Mesto pre účely projektovania stavieb, tvorby architektonických štúdií a generelov poskytuje zo svojich mapových fondov aj priestorové informácie účelovej mapy v mierkach 1:2000, 1:10 000 v digitálnej a kartografickej podobe. Spolu s poradenstvom sú tieto informácie denne dostupné v kancelárii prvého kontaktu.

 

Poskytovanie údajov z technickej mapy mesta

Mesto Bratislava vytvára podľa geodetických dokumentácií databázu digitálnej technickej mapy mesta, z ktorej formou výstupov poskytuje verejnosti informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenia.

 

Údaje z technickej mapy mesta sú poskytované formou pužívateľských výstupov.

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ vyplní predpísané tlačivo „Objednávka…“.

V tlačive sa vyplňuje:

 • identifikačné údaje žiadateľa (odberateľa), názov/meno a priezvisko, úplná adresa sídla/bydliska vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktné údaje: telefón, fax, e-mail,
 • požadované údaje (na základe ktorých správca technickej mapy mesta vyhotoví mapový podklad), nomenklatúra mapových listov, požadovaný rozsah v km2, vymedzenie ulicami, parcelným číslom, priložiť schému (možno nakresliť ručne), mierka,
 • variant obsahu, polohopis, výškopis, inžinierske siete, iné,
 • forma, xeroxové (čierno-biele) kópie, tlač na ink-jet plotri, digitálne údaje,
 • formát, veľkosť (papier) A1, A3, digitálny formát CIT, JPG, DGN, DXF
 • účel použitia mapového diela,
 • dátum, meno, podpis (pečiatka) zodpovednej osoby – odberateľa.

Objednávku možno podať aj poštou na adresu:  Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie informačných technológií – referát geoinformačného systému, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99  Bratislava 1

prostredníctvom služby Geoshopping  alebo e-mailom na adresu: oit@bratislava.sk.

 

Zodpovedný pracovník referátu geoinformačného systému pripraví požadované údaje podľa objednávky.

Dĺžka prípravy digitálnych podkladov závisí od rozsahu územia, mierky (1:500 – 1:2000), formy výstupu (cit, jpg, dgn, dxf), tlače. Pri menšom rozsahu 1-2 mapové listy sa objednávka vybaví do nasledujúceho dňa, pri rozsahu viac ako dva mapové listy, alebo mierka väčšia ako 500 – objednávka sa vybaví najneskôr do 5 dní, pričom sa prihliada na požiadavky zákazníka. Do každého  mapového výstupu, či už v tvare rastrovom alebo vektorovom, treba zapracovať geodetickú dokumentáciu stavieb, čo zaberie najviac času z celej prípravy digitálnych údajov.

V prípade, že sa požadovaný výstup nedá vyhotoviť, pracovník kontaktuje objednávateľa telefonicky, e‑mailom, alebo faxom (podľa údajov uvedených v objednávke) a dohodne sa na ďalšom postupe.

Ak je objednávka vybavená, pracovník telefonicky kontaktuje odberateľa (objednávateľa), aby si prišiel prevziať šek na zaplatenie na poštovom úrade, alebo je možnosť úhrady aj prevodným príkazom cez banku. Výška úhrady je stanovená podľa cenníka schváleného primátorom mesta.

 • Číslo účtu IBAN: SK17 7500 0000 0000 2582 5893,
 • Adresát: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 1.

Po preukázaní dokladu o zaplatení, pracovník dá odberateľovi podpísať dodací list a vydá mu požadovaný výstup. Pri objednávke formou e-mailu zodpovedný pracovník vybaví túto objednávku taktiež po obdržaní výpisu z banky elektronickou poštou. Poštou odberateľ obdrží opečiatkovanú a podpísanú faktúru, ktorú vystaví zodpovedný pracovník referátu geoinformačného systému.

 

Evidencia geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

Pri kolaudácii stavieb na území hlavného mesta predkladá stavebník stavebnému úradu potvrdenie hlavného mesta o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby vyhotovenej geodetom a kartografom stavby.

 

Podklady pre vydanie potvrdenia:

Stavebník alebo ním poverená osoba vyplní formulár „Záznam o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vykonania stavby“. Tlačivo je k dispozícii na pracovisku Kancelárie prvého kontaktu, kde ho treba po vyplnení odovzdať.

V tlačive sa vyplňuje:

 • údaje o stavbe: názov stavby, stavebné objekty, číslo stavebného povolenia
 • údaje o stavebníkovi: právnická osoba uvedie úplný názov a druh organizácie, IČO , fyzická osoba uvedie meno a priezvisko,  úplná adresa vrátane PSČ
 • mená osôb: meno a priezvisko osoby, ktorá vybavuje evidovanie, meno, priezvisko a číslo oprávnenia autorizovaného geodeta, ktorý autorizoval geodetickú dokumentáciu
 • územnú príslušnosť stavby (kde je stavba postavená), katastrálne územie, parcelné čísla, názov ulice

Priložená geodetická dokumentácia musí obsahovať grafické a meračské zdokumentovanie vybudovaných stavebných objektov, to znamená polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia stavebne dokončených objektov (môžu byť aj časti objektov), ktoré sú pripravené na kolaudačné konanie:

 

Dokumentácia v papierovej, resp. v elektronickej forme má obsahovať:

 1. Polohopisný a výškopisný plán, zobrazujúci grafické znázornenie skutočnej polohy a výšok novovybudovaných pozemných, podzemných  a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme.
 2. Zoznamy súradníc, v ktorých sú čísla identických bodov a k ním priradené hodnoty x, y, z – v súradnicových systémoch JTSK a Bpv.
 3. Technickú správu, v ktorej sú informácie  o priebehu a výsledkoch merania a v prípade určenia technológiou globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) súradnice bodov PPBP v ETRS89 a Bpv.
 4. Doplňujúce údaje (náčrt zmien, zobrazujúci čísla a polohu identických, podrobných bodov a klady meračských náčrtov – ak sa rozsah zamerania nedal zobraziť v jednom výkrese.)

 

Elektronická forma dokumentácie dodaná na vhodnom médiu resp. poslaná prostredníctvom elektronickej služby Georeceive má mať označenie a formát súborov:

 1. Polohopisný a výškopisný plán – textový súbor DXF, pomenovaný „a.dxf“
 2. Zoznam súradníc a výšok – textový súbor TXT, pomenovaný „b.txt“
 3. Technická správa – textový súbor RTF, pomenovaný „c.rtf“
 4. Doplňujúce údaje (náčrt zmien) – textový súbor DXF , pomenovaný „d.dxf“
 5. V prípade zasielania elektronickej geodetickej dokumentácie službou Georeceive  kópia tej časti dokumentácie, kde je v origináli podpis a pečiatka autorizovaného geodeta v súbore PDF pomenovanom „e.pdf“.

 

V prípade kompresie elektronických dát je možné použiť formát ZIP v spoločnom archíve pomenovanom „x.zip“.

 

Pracovisko správcu technickej mapy mesta po obdržaní skontroluje správnosť a úplnosť geodetickej dokumentácie stavby a jej priestorové umiestnenie. Po kontrole údaje formulára zapíše do evidencie a po zápise správca potvrdí tlačivo a odovzdá ho na pracovisko Kancelárie prvého kontaktu na vydanie.

Ak návrh zápisu má nedostatky, správca DTMM vyzve kontaktnú osobu aby nedostatky odstránila. Pre urýchlenie odstránenia nedostatkov sa odporúča uviesť kontaktné spojenie – telefón, elektronická pošta a pod.

 

Evidencia prevádzkovateľov sietí technického vybavenia

V evidencii prevádzkovateľov sietí je vedená každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá na území hlavného mesta nakladá v rámci svojho predmetu činnosti s vedeniami a objektami technického vybavenia a ktorá je dotknutým podnikom poskytujúcim vyjadrenie k umiesteniu stavby v územnom a stavebnom konaní.

 

Pod technickým vybavením sa rozumie najmä súbor inžinierskych sietí, stavebných a prevádzkových objektov a plôch, slúžiacich k zásobovaniu energiou, teplom, vodou, svetlom, k odkanalizovaniu daného územia, pre telekomunikácie, káblovú televíziu, diaľkové káble, oznamovacie a zabezpečovacie káble, ropovody, účelové siete a ich domové prípojky.

 

Každý prevádzkovateľ je povinný oznámiť údaje pre zverejnenie zoznamu prevádzkovateľov do 1.07.2016.

Postup na vybavenie:

Prevádzkovateľ (jeho zástupca) oznámi tieto údaje:

 1. názov, sídlo a adresa podniku vrátane IČO,
 2. meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, telefonický kontakt a e-mailová adresa,
 3. zoznam druhov zariadení,
 4. trasy a umiestenie

Tlačivo je k dispozícii na pracovisku Kancelárie prvého kontaktu, kde ho môže prevádzkovateľ po vyplnení aj odovzdať.

Potvrdené tlačivo  možno poslať aj poštou na adresu:

Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie informačných technológii – referát geoinformačného systému, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99  Bratislava 1

alebo e-mailom na adresu: oit@bratislava.sk.

 

Zoznam prevádzkovateľov zverejňuje hlavné mesto prostredníctvom sieťových služieb. V zozname sú uvedené evidenčné číslo, názov podniku a kontaktné údaje.

Evidenčné číslo prevádzkovateľa určí správca mapy a do 15 dní oznámi prevádzkovateľovi zverejnenie v zozname.

 

Postup na vybavovanie podaní týkajúcich sa technickej mapy mesta

Technická mapa mesta obsahuje informácie o geometrickom usporiadaní stavieb, vrátane ich technickej infraštruktúry, na povrchu i pod zemským povrchom so znázornením jeho reliéfu. Jej digitálna báza údajov je základným zdrojom priestorových informácií pri plánovaní a príprave stavieb.

 

Správu digitálnej technickej mapy Bratislavy  vykonáva Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, oddelenia informačných technológií.

 

Údržbu digitálnej mapy vykonáva správca mapy aktualizáciou jej obsahu na základe vyhotovenej geodetickej dokumentácie skutočného vykonania stavby.

Pracovisko na vybavenie podaní:

 • Kancelária prvého kontaktu (Primaciálne nám. 1, prízemie vľavo)
 • Agenda –   digitálna a technická mapa, tel.: +421 593 564 85

 

Primátor

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

vyhlasuje

úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z 23. marca. 1995 č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z 26. marca 1998 č. 3/1998

 

Všeobecne záväzné nariadenie

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

č. 5/1998

o digitálnej technickej mape Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a po dohode s Krajským úradom v Bratislave  podľa § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 • 1

Účel

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje

 1. a) obsah, tvorbu a spravovanie digitálnej technickej mapy Bratislavy (ďalej len „digitálna mapa“),
 2. b) uvedenie digitálnej mapy do užívania,
 3. c) povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vykonávajú stavebnú činnosť na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) pri ohlasovaní zmien obsahu digitálnej mapy,
 4. d) evidenciu správcov technického vybavenia spravujúcich zariadenia na území hlavného mesta (§ 8).

 

 • 2

Digitálna mapa

(1) Digitálna mapa je vo vlastníctve hlavného mesta a tvorí súčasť Mestského informačného systému hlavného mesta (ďalej len „mestský informačný systém“) v úlohe územnoidentifikačného podkladu.

(2) Pod pojmom digitálna mapa sa rozumejú prepojené súbory údajov spracúvaných na prostriedkoch výpočtovej techniky. Ide o

 1. a) vybrané časti informačného súboru lokalizácie, automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra, vyjadrené vo forme digitálnej katastrálnej mapy v mierke 1 : 1000,
 2. b) vybrané časti informačného systému katastra nehnuteľností spravované okresnými úradmi Bratislava I – V vyjadrené vo forme písomného operátu evidencie nehnuteľností,
 3. c) údaje o polohopise a výškopise nad rámec informačného súboru lokalizácie (§ 5),
 4. d) vybrané časti z technickej dokumentácie informačných systémov správcov technického vybavenia.1)

 

 • 3

Spravovanie digitálnej mapy

(1) Správcom digitálnej mapy je Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „správca mapy“).

(2) Správca mapy zabezpečuje financovanie, plánovanie a riadenie tvorby digitálnej mapy, prevádzku príslušných dátových súborov, ich archivovanie vždy ku koncu príslušného roka a poskytovanie údajov z týchto súborov.

(3) Údržbu digitálnej mapy vykonáva správca mapy aktualizáciou jej obsahu na základe aktualizačných údajov získaných plnením ohlasovacej povinnosti zmien podľa § 7 tohto nariadenia.

(4) Správca mapy vedie evidenciu správcov jednotlivých inžinierskych sietí a parametrov technických zariadení nimi spravovaných.

(5) Správcovia jednotlivých súborov údajov digitálnej mapy sú

 1. a) Okresné úrady Bratislava I – V,
 2. aa) informačný súbor lokalizácie (územnoidentifikačný podklad),
 3. ab) informačný systém katastra nehnuteľností,
 4. b) hlavné mesto – súbory údajov o polohopise, výškopise a popise nad rámec informačného súboru lokalizácie,
 5. c) jednotliví správcovia technického vybavenia – súbory evidencie údajov (§ 5) a parametrov zariadení nimi spravovaných.

 

 • 4

Tvorba digitálnej mapy

(1) Digitálna mapa sa tvorí podľa metodického návodu a technologického postupu správcu mapy, ako záväznej normy pre územie hlavného mesta v rozsahu § 1. Údaje v nej evidované majú charakter údajov úradne overených.

(2) Technologický postup a metodický návod tvorby digitálnej mapy ako záväzné normy pre hlavné mesto určujú

 1. a) obsah technickej mapy,
 2. b) systémové prostredie tvorby,
 3. c) presnosť tvorby dát,
 4. d) spôsob aktualizácie.

(3) Vstupné údaje digitálnej mapy tvoria

 1. a) vybrané číselné údaje územnoidentifikačného súboru a informačného systému katastra nehnuteľností,
 2. b) číselné údaje o polohopise a výškopise získané geodetickým meraním,
 3. c) číselné údaje o polohopise získané digitalizáciou Technickej mapy Bratislavy,
 4. d) údaje o technickom vybavení poskytnuté podľa § 4 ods. 4 a 5 tohto nariadenia,
 5. e) číselné údaje poskytnuté na základe ohlasovacej povinnosti zmien obsahu digitálnej mapy (§ 7).

(4) Údaje o zariadeniach spravovaných jednotlivými správcami musia obsahovať údaje o polohe, výške, základné identifikačné údaje a technické parametre vedenia a objektov technických zariadení, ktoré sa nachádzajú pod povrchom alebo na povrchu územia hlavného mesta. Základné identifikačné údaje a technické parametre objektov a vedení sú údaje uvedené v geodetickej dokumentácii skutočného prevedenia stavby.

(5) Do digitálnej mapy sa zaraďujú údaje uvedené v odseku 4, len ak netvoria predmet štátneho tajomstva alebo služobného tajomstva1a) správcu technického vybavenia.

(6) Údaje uvedené v odseku 4 je správca technického vybavenia povinný odovzdať správcovi mapy do 30 dní od ich získania.

(7) Formy odovzdávania údajov z dokumentácie správcov technického vybavenia správcovi mapy môžu byť

 1. a) údaje z vlastného informačného systému (v digitálnej forme) na počítačovom médiu,
 2. b) kópie mapovej časti technickej dokumentácie správcu, obsahujúce skutočný stav objektov a vedenia s udaním presnej polohy,
 3. c) číselné údaje geodetickej časti dokumentácie skutočného prevedenia stavby overené autorizovaným geodetom2) vždy doplnené o základné identifikačné údaje a technické parametre príslušného úseku vedenia alebo objektu.

(8) Správca mapy spracuje takto získané údaje a predloží ich správcovi technického vybavenia k overeniu. Po overení a odstránení prípadných závad je správca technického vybavenia povinný potvrdiť, že údaje vedené v digitálnej mape súhlasia s jeho dokumentáciou.

(9) Správca technického vybavenia je povinný tieto údaje viesť ako záväznú polohovú identifikáciu vo vlastnej technickej dokumentácii (vo vlastnom informačnom systéme) ako oficiálne údaje.

 

 • 5

Obsah digitálnej mapy

Predmetom merania a zisťovania digitálnej mapy sú

 1. a) trvalo stabilizované body podrobného polohového a výškového bodového poľa,
 2. b) stavby presahujúce 1 m2 zastavanej plochy alebo vyžadujúce stavebné povolenie,3)
 3. c) dopravné siete a zariadenia,
 4. d) verejná zeleň,
 5. e) vodné toky a plochy,
 6. f) objekty a vedenie technického vybavenia,
 7. g) hranice správne, katastrálne a iných územných celkov, pozemkov, zastavaných území, chránených území, ochranných pásiem, technických ochranných pásiem,
 8. h) údaje o výškopise,
 9. i) popis (názvy ulíc, inštitúcií, čísla mapových listov a pod.),
 10. j) ostatné údaje (napr. hranice intravilánu, lesný fond).

 

 • 6

Ohlasovacia povinnosť zmien obsahu digitálnej mapy

(1) Ohlasovacia povinnosť zmien obsahu digitálnej mapy (ďalej len „ohlasovacia povinnosť zmien“) sa vzťahuje na právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávajúce stavebnú činnosť na území hlavného mesta, v dôsledku ktorej nastane zmena priestorovej polohy už existujúceho alebo nového objektu.

(2) Ohlasovacia povinnosť zmien o údajoch nehnuteľností sa plní výhradne na základe osobitných predpisov4) s využitím výsledkov meraní odovzdaných správcovi mapy (§ 7 ods. 1).

(3) Správca technického vybavenia je povinný pri každej zmene obsahu digitálnej mapy poskytnúť správcovi mapy údaje o zmenách formou výsledkov geodetického zamerania skutočného vyhotovenia stavby (§ 7 ods. 1).

(4) Lehota pre plnenie ohlasovacej povinnosti zmien u správcov technického vybavenia je 30 dní a platí odo dňa

 1. a) uvedenia predmetu merania do užívania,
 2. b) odstránenia predmetu užívania alebo zisťovania.

(5) Pri overení správnosti údajov o zmenách sa postupuje podľa § 4 ods. 6, pri zapisovaní zmien do operátu digitálnej mapy sa dodržuje časové poradie, v ktorom boli návrhy na zmenu zápisu údajov doručené.

 

 • 7

Splnenie ohlasovacej povinnosti zmien

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba splní v zmysle § 6 ods. 1 až 4 ohlasovaciu povinnosť zmien odovzdaním dokumentácie polohového a výškového zamerania skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí formou meračského náčrtu a zoznamu súradníc alebo formou meračského náčrtu a záznamu na správcom definovanom magnetickom médiu, potvrdenej zodpovedným geodetom.

(2) Pri stavebnej činnosti je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná odovzdať určenú dokumentáciu správcovi mapy tak, aby ku kolaudačnému konaniu predložil potvrdenie správcu mapy o jej odovzdaní.

(3) Dokumentácia stavby odovzdávaná správcovi mapy obsahuje:

 1. a) okres,
 2. b) katastrálne územie,
 3. c) identifikáciu stavby, prípadne objektu,
 4. d) názov, adresu a IČO investora,
 5. e) poľný náčrt s vyznačením všetkých predmetov zmien uvedených v § 5 a čísiel ich podrobných bodov,
 6. f) zoznam súradníc (v systéme S-JTSK) a výšok (vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (B.p.v.)) bodov podrobného a výškového bodového poľa a podrobných bodov,
 7. g) triedu presnosti výsledku meraní,
 8. h) aktualizované údaje vo výmennom formáte na počítačovom médiu podľa § 12 ods. 5,
 9. i) ďalšie náležitosti (dátum, podpis a odtlačok pečiatky autorizovaného geodeta).2)

(4) V prípade nesplnenia povinnosti uvedenej v odseku 2 príslušný odbor životného prostredia (v súlade s dohodou) uloží investorovi lehotu splnenia tejto povinnosti, ktorá sa požaduje ku kolaudačnému konaniu.

 

 • 8

Evidencia správcov technického vybavenia

(1) Pod technickým vybavením sa rozumie najmä súbor inžinierskych sietí, stavebných a prevádzkových objektov a plôch, slúžiacich k zásobovaniu energiou, teplom, vodou, svetlom, k odkanalizovaniu daného územia, pre telekomunikácie, káblovú televíziu, diaľkové káble, oznamovacie a zabezpečovacie káble, ropovody, účelové siete a ich domové prípojky.

(2) V evidencii správcov je vedená každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nakladá v rámci svojho predmetu činnosti s vedeniami a objektami technického vybavenia.

(3) Správca technického vybavenia je povinný správcovi mapy oznámiť údaje pre vedenie Evidenčného listu správcu objektov a vedenia technického vybavenia (ďalej len „evidenčný list“) do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(4) Zmenu údajov v evidenčnom liste je povinný správca technického vybavenia oznámiť správcovi mapy do jedného mesiaca od ich zistenia (uvedené platí aj pre nadobudnutie nových údajov uvedených v odseku 1).

(5) Prijatie evidenčného listu alebo údajov o zmene potvrdí správcovi technického vybavenia správca mapy písomne do 15 dní od ich obdržania.

(6) Údaje evidenčného listu tvoria:

 1. a) názov, sídlo a adresa organizácie správcu vrátane IČO,
 2. b) názov, sídlo a adresa nadriadeného orgánu správcu vrátane IČO,
 3. c) prehľad druhov zariadení v správe,
 4. d) meno, funkčné zaradenie a adresa pracovníka zodpovedného za technickú dokumentáciu objektov a vedení,
 5. e) meno, funkčné zaradenie a adresa pracovníka zodpovedného za geodetickú dokumentáciu skutočného prevedenia stavieb.

 

 • 9

Poskytovanie údajov z digitálnej mapy

(1) Údaje z digitálnej mapy sa poskytujú formou užívateľských výstupov.

(2) Obsahom užívateľských výstupov sú údaje o objektoch a vedení na zadanom území v rozsahu dát uložených v datových súboroch digitálnej mapy. Užívateľ určuje výber objektov, výber údajov o týchto objektoch a vymedzuje príslušnú časť územia.

(3) Užívateľské výstupy sa poskytujú vo forme

 1. a) záznamov vybraných častí údajov na počítačovom médiu,
 2. b) grafických výstupov vybraných častí údajov ako účelových máp s voliteľným obsahom,
 3. c) výstupov vybraných častí údajov.

 

 • 10

Úhrada za poskytovanie užívateľských výstupov

Užívateľské výstupy správca mapy poskytuje

 1. a) odplatne právnickým osobám a fyzickým osobám pri splnení ustanovenia osobitného predpisu5) a cenníka schváleného primátorom hlavného mesta, ktorý pre účely tohto nariadenia rozlišuje:
 2. aa) interný užívateľ – obyvatelia hlavného mesta, orgány miestnej štátnej správy s pôsobnosťou na území hlavného mesta a právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú registrované sídlo, alebo prevádzkáreň na území hlavného mesta,
 3. bb) externý užívateľ – ostatné fyzické osoby a právnické osoby,
 4. b) bezodplatne
 5. aa) mestským organizáciám zriadeným hlavným mestom len pre vlastné potreby,
 6. bb) mestským častiam pre ich vlastnú potrebu bez poskytnutia tretej osobe,
 7. cc) orgánom miestnej štátnej správy pre plnenie ich úloh bez poskytnutia údajov tretej osobe a za podmienky vzájomnosti.

 

 • 11

Sankcie

(1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti poriadku v správe hlavného mesta, za ktorý možno uložiť pokutu do 1000 Sk a v blokovom konaní do 500 Sk.6)

(2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor hlavného mesta uložiť pokutu do 200 000 Sk.7) Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa primátor hlavného mesta dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

 

 • 12

Prechodné ustanovenia

(1) Digitálna mapa sa uvádza do užívania v jednotlivých mestských častiach hlavného mesta (ďalej len „mestská časť“).

(2) Platnosť zavedenia digitálnej mapy v mestskej časti určí primátor hlavného mesta po prerokovaní so starostom mestskej časti.

(3) Zavedenie digitálnej mapy v mestskej časti bude verejne oznámené obvyklým spôsobom.

(4) Digitálna mapa na území, v ktorom bola zavedená, nahrádza Technickú mapu Bratislavy.

(5) Definícia výmenného formátu digitálnych údajov a jeho zavedenie bude verejne oznámené obvyklým spôsobom.

 

 • 13

Účinnosť

Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 1. májom 1995.

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/1998, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy nadobudlo účinnosť 1. mája 1998.

 

Peter Kresánek

primátor

 

 

1)   Rozsah údajov v zmysle spracovaného Technologického postupu.

1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

2)   Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

3)   § 55 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

4)   Vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z.

5)   § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

6)   § 46 a 84 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7)   § 28 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2984 Priemer: 4.7]