VYŽIADAJTE SI BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU!

* pole je povinné

Prostredníctvom služby  Idem postaviť nehnuteľnosť Vám zameriame pozemok, aby ste s projektantom alebo architektom vedeli čo najefektívnejšie navrhnúť polohu Vášho domu, čím sa Vám ušetria financie pri výkopových prácach, v dome sa zabezpečí dostatok denného svetla a ochráni Vám súkromie vzhľadom k polohe susedov.

Pokiaľ nemáte prístup priamo na pozemok ani inžinierske siete, je potrebné si zriadiť vecné bremeno. Vecným bremenom sa spracuje geometrický plán, ktorý bude graficky znázorňovať prístup na Váš pozemok cez iný pozemok a tiež aj prístupnosť inžinierskych sietí ako je voda, elektrina a podobne. Geometrickým plánom sa tak získava možnosť využiť svoj pozemok čo najefektívnejším spôsobom.

Geometrický plán sa z pôdneho fondu vyberá v prípade, ak z dôvodu stavebného povolenia potrebujete pozemok vyňať. Vyňatie pozemku predstavuje zmenu poľnohospodárskeho pozemku na pozemok, na ktorom chceme budovať. Spomínaný geometrický plán graficky znázorní nový pozemok, na ktorom sa bude budovať a ktorý má byť vyňatý. Ďalším krokom sa obrátite na pozemkový úrad, resp. na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úrad, ktorý požiadate o stanovisko alebo rozhodnutie, aby zmenil druh pozemku na nový pozemok.

Na príslušnom stavebnom úrade sa prechádza administratívnym procesom kvôli vybaveniu stavebného povolenia, ktoré je pred samotnou výstavbou dôležité. Tento proces je dôležitý aj pri ukončení stavby, po ktorom nasleduje kolaudáciu stavby a jej následný zápis do katastra nehnuteľností. Všetky administratívne procesy Vám radi zabezpečíme a zároveň poradíme.

Po absolvovaní administratívnych procesov nasleduje správne vytýčenie stavby, vďaka ktorej vieme umiestniť do terénu konkrétnu polohou Vašej novej, zatiaľ nepostavenej stavby. Alebo inak povedané, správne osadíme dom na pozemku. Pri vytýčení stavby vyznačíme, pomocou kolíkov, kde sa majú na pozemku nachádzať základy. Výsledkom vytýčenia stavby je vytyčovací náčrt, ktorý odovzdáte pri kolaudácii.

STAVIAM NEHNUTEĽNOSŤ

Geometrický plán je potrebný aj pri už rozostavanej stavbe, resp. nedokončenej stavbe, keďže je ním možné zapísať túto rozostavanú stavbu do katastra nehnuteľností. Rozostavanou stavbou sa rozumie stavba, ktorá má už nadzemné podlažie. Na dostavanie tejto stavby môžete požiadať banku o hypotekárny úver. Pri zápise rozostavanej stavby je potrebný znalecký posudok a právoplatné povolenie na stavbu.

Znaleckým posudkom sa nehnuteľnosti oceňujú pre bankové inštitúcie alebo súd a určuje sa ním cena nehnuteľnosti alebo spôsob, akým sa na list vlastníctva zapíšu podiely na stavbách.

POSTAVIL SOM NEHNUTEĽNOSŤ

Kolaudačný geometrický plán je potrebný na zameranie postavenej, teda dokončenej stavby. Kolaudačný geometrický plán znázorňuje v katastrálnej mape novú alebo staršiu, predtým nezameranú stavbu. Pomocou tohto geometrického plánu sa do Vášho listu vlastníctva zaeviduje táto stavba. Pri stavbe nového rodinného domu určite každého poteší nižšia daň z nehnuteľností po kolaudačnom rozhodnutí. Pri výstavbe rodinného domu sa často platia 10-násobné vyššie dane, aby to ľudí motivovalo k dokončeniu stavby.

KUPUJEM NEHNUTEĽNOSŤ

Vytýčením hraníc pozemku v teréne Vám vyznačíme presnú polohu hraníc na základe súradníc z katastrálnej mapy. Vytýčením hranice pozemku sa nepomýlite a Vaše budúce oplotenie bude presne tam, kde má byť. Predíte sa tak zbytočným budúcim sporom so susedmi. Hranice pozemku sa dajú rovnako vytýčiť aj v prípade kúpy pozemku a radi by ste si preverili jeho hranice.

Geometrický plán, ktorým sa rozdeľuje pozemok sa používa vtedy, ak je potrebné pozemky rozdeliť na parcely, prípadne časť pozemku oddeliť alebo si dať do poriadku podielové spoluvlastníctvo. Týmto geometrickým plánom je možné rozdeliť parcelu podľa presnej výmery, ktorú žiadate alebo aj podľa podielov na základe listu vlastníctva. Prijateľná je aj možnosť upraviť hranice pozemkov a potom si len zameníte jednotlivé časti parciel.

Kolaudačný geometrický plán je potrebný na zameranie postavenej, teda dokončenej stavby. Kolaudačný geometrický plán znázorňuje v katastrálnej mape novú alebo staršiu, predtým nezameranú stavbu. Pomocou tohto geometrického plánu sa do Vášho listu vlastníctva zaeviduje táto stavba. Pri stavbe nového rodinného domu určite každého poteší nižšia daň z nehnuteľností po kolaudačnom rozhodnutí. Pri výstavbe rodinného domu sa často platia 10-násobné vyššie dane, aby to ľudí motivovalo k dokončeniu stavby.

Geometrickým plánom, ktorým sa určujú vlastnícke práva sa obnovujú pôvodné hranice parcely E a zakresľujú sa do súčasnej parcely C, teda do terajšej katastrálnej mapy. Získame tým tak presnú výmeru a presnú polohu parcely E. Tento geometrický plán sa využíva, ak potrebujeme usporiadať pôvodné pozemky z pozemkovej knihy, ktorú nám poskytol register obnovenej evidencie pôdy.

USPORIADAVAM NEHNUTEĽNOSŤ

Identifikácia v starých mapách, ktorá sa oficiálne označuje ako grafická a písomná identifikácia alebo s dodatkom spätná, sa využíva v prípade, ak nevedno, kde sa pozemky E-KN nachádzajú. Sú to pozemky zdedené po rodičoch alebo pozemky, na ktorých prebieha alebo neprebieha reštitúcia. Na to je potrebné získať potvrdenie od pozemkového úradu. Identifikáciou nájdeme presnú polohou starého pozemku, resp. parcely E a znázorníme ho do súčasnej katastrálnej mapy. Teda urobíme totožným starý pozemok E parcely s novým pozemkom C parcely. Výhodou identifikácie v starých mapách je predstava o tom, kde sa pozemky parcely E nachádzajú.

Po ukončení analýzy pozemkov je ďalej potrebné identifikovať problematických vlastníkov. Ak sa rieši vysporiadanie pozemkov pod stavbou, musíme osloviť správneho vlastníka a uzatvoríme s ním dohodu. Výsledkom vysporiadania pozemkov je vždy zmluva, dohoda alebo oprava zapísaná do katastra, ktorou sa napravia všetky problémy súvisiace s vlastníctvom alebo s pozemkami.

Geometrickým plánom, ktorým sa určujú vlastnícke práva sa obnovujú pôvodné hranice parcely E a zakresľujú sa do súčasnej parcely C, teda do terajšej katastrálnej mapy. Získame tým tak presnú výmeru a presnú polohu parcely E. Tento geometrický plán sa využíva, ak potrebujeme usporiadať pôvodné pozemky z pozemkovej knihy, ktorú nám poskytol register obnovenej evidencie pôdy.

Zákon zo dňa 27. júna 1995 Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastnícky práv a iných práv k nehnuteľnostiam, resp. katastrálny zákon definuje geometrický plán ako technický podklad verejných a iných listín a právnych úkonov, ktorý je podkladom na vklad a zápis práv k nehnuteľnostiam. V geometrickom pláne vznikajú údaje o pozemkoch, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľnosti na základe žiadosti vlastníka aj bez právneho úkonu, ktorým nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu. V prípade pozemnej komunikácie, sa na základe žiadosti právnickej osoby, ktorá je zriadená štátom, zapíše geometrický plán do katastra nehnuteľnosti bez právneho úkonu evidenčným spôsobom. Geometrický plán je vyhotovený podľa záverov geodetických prác. Geometrický plán graficky znázorňuje nehnuteľnosť pred a po zmene a súčasne sa uvedú aj dovtedajšie a nové parcelné čísla, druhy a výmery pozemkov a tiež aj údaje o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam. Geometrický plán vyhotovuje správa katastra, fyzická alebo iná právnická osoba len na základe živnosti podľa osobitných predpisov. Geometrický plán vyhotovuje aj znalec pracujúci na odbore geodézie a kartografie, ak bol za znalca v súdnom konaní ustanovený. Ak geometrický plán vyhotovil ten, ktoré nemá úradom vydané osobitné oprávnenie, zabezpečí overenie geometrického plánu osobou, ktorá má podľa osobitných predpisov na overovanie geometrických plánov oprávnenie. Kataster nehnuteľnosti potrebuje geometrický plán, ktorý je aj správou katastra overený.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky dňa 28. októbra 2009 vydal vyhlášku č. 461/2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov. Údaje súboru geodetických a popisných informácií sú záväznými a platnými podkladmi potrebnými pre vypracovanie geometrického plánu. Medzi ďalšie podklady patria údaje zo železničnej a pozemkovej knihy a tiež aj z ich operátorov, údaje z predošlého pozemkového katastra. Patria sem aj údaje z verejných a iných listín, ktoré potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam v prípade, ak nie sú zapísané do listu vlastníctva. Pre vyhotovenie geometrického plánu je potrebné zdokumentovať geodetické práce, ktoré sú súčasťou dokumentácie skutočne vyhotovenej stavby a údaje o bodoch, ktoré tvoria súčasť geodetických základov. Geometrický plán slúži ako podklad na právne úkony, ak údaje doterajšieho geometrického plánu sa zhodujú s platnými údajmi z katastra nehnuteľnosti. Ak sa v geometrickom pláne po úradnom overení zmenia údaje, ktoré tvoria jeho doterajší stav a ak nie je potrebné o parcelách upraviť údaje, ktoré sú súčasťou verejnej listiny, zmluvy alebo inej listiny, ktorá bola predložená na zápis do katastra, tak sa doterajší a nový stav parcely zostaví pri zápise, ktoré nie sú súčasťou verejnej listiny, zmluvy alebo inej listiny, ktorá bola na zápis predložená.

Pri vyhotovení geometrického plánu je potrebné vykonať meračské práce, pri ktorých vlastník alebo iná osoba na to oprávnená, trvalo alebo dočasne označí lomové body hraníc, ktoré sa menia, ak ešte nie sú označené. Ak nie sú lomové body na novourčenej ale zmenenej hranici pozemku trvalo označené, vlastník alebo iná osoba na to oprávnená ich vyznačí v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým sa povolil vklad alebo od doručenia oznámenia o uskutočnení zápisu práv do katastra nehnuteľnosti záznamom.

Súčasťou vyhotovovania geometrických plánov a vytyčovania hraníc pozemkov je smernica, v ktorej sa geometrickým plánom rozumie plán graficky znázorňujúci nehnuteľnosť, ktorá vzniká zlúčením alebo rozdelením nehnuteľnosti a vyjadrujúci stav nehnuteľnosti pred a po zmene, kde sa uvedú doterajšie a nové parcelné čísla, výmery a druhy pozemkov a ďalšie údaje. Geometrický plán graficky vyobrazuje aj vecné bremeno k časti pozemku.

Geometrický plán je technický podklad verejných a iných listín a právnych úkonov, ktoré právo k nehnuteľnostiam osvedčujú a potvrdzujú podľa zákona, vrátane práv nájomných. Geometrický plán slúži aj na vykonanie zápisu zmien údajov do katastra nehnuteľností, ale aj ako podklad, ktorým sa v teréne obnovia lomové body hraníc pozemkov ich vytyčovaním, ak bol tento geometrický plán podkladom potrebným na zmeny v súbore geodetických informácií. Geometrický plán je podkladov na právne úkony aj v prípade, ak údaje doterajšieho stavu vo výkaze výmerov sa zhodujú s údajmi, ktoré sú platné vo výpise z katastra nehnuteľností. Geometrický plán, ktorý potrebuje kataster nehnuteľností, je odborne overený fyzickou osobou, ktorá je na to osobitne odborne spôsobilá a ktorý je úradne overený okresným úradom z odboru vykonávajúci štátnu správu na úseku katastra nehnuteľností, teda okresným úradom na katastrálnom odbore.

Geometrický plán sa vyhotovuje za účelom rozdelenia nehnuteľností, úpravy hraníc nehnuteľností, určením vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vyhotovuje sa za účelom zamerania stavby, ale aj ako podklad potrebný na vydanie rozhodnutia o kolaudácii na užívanie stavby, ktorá je predmetom evidencie v katastri nehnuteľností a nie je evidovaná v súbore geodetických a popisných informácií katastra nehnuteľností. Vyhotovuje sa tiež za účelom priznania práv k časti nehnuteľnosti obmedzujúce vlastníka alebo inú osobu na to oprávnenú v prospech inej fyzickej alebo právnickej osoby, napr. vyznačenie vecného bremena. Vymedzujú sa ním aj zmeny v poľnohospodárskom a lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností. Vyhotovením geometrického plánu sa vyznačujú zmeny hranice katastrálneho územia a obce, teda hranice okresu. Postup jednotlivých prác a vzory geometrických plánov sú uvedené v osobitnom technickom predpise. Ďalej sa vyhotovuje v prípade potreby zlučovania nehnuteľnosti, pozemkových úprav, obnovenia hraníc pôvodných pozemkov alebo časti pozemkov, rozdelenia pôvodných nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v súbore popisných informácií katastra nehnuteľnosti a v údajoch o C parcelách a ktoré sú zlúčené do väčších celkov alebo iných parciel v katastrálnej mape. Geometrický plán je potrebný aj pri zmene hranice zastavaného územia obce.

Geometrické plány sú vyhotovované fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú spôsobilé realizovať geodetické a kartografické činnosti a katastrálnymi odbormi príslušných okresných úradov. Geometrický plán je vyhotovovaný na predpísaných tlačivách trvanlivým záznamom v predpísanej farebnosti, na kvalitnom papieri a musí byť aj dobre čitateľný. Pokiaľ sa geometrický plán vyhotovuje prostredníctvom výpočtovej techniky, jeho výstupy sa musia svojim obsahom, formátom a úpravou zhodovať s predpísanými tlačivami. Geometrický plán je možné vyhotoviť súčasne pre viac účelov iba v prípade, ak to nepomáha určenej technológii vyhotovovania jeho jednotlivých druhov.

Geometrický plán sa overuje úradne a je predkladaný v najmenej štyroch uverejneniach katastrálnemu odboru príslušného okresného úradu, v obvode ktorého sa nachádzajú dané nehnuteľnosti. Jeden prvopis geometrického plánu ostáva okresnému úradu na katastrálnom odbore. Pokiaľ si to objednávateľ vyžaduje, je možné predložiť aj väčší počet vyhotovení geometrického plánu. Vyhotovenia geometrického plánu, ktoré boli predložené na úradné overenia, musia byť overené autorizačne. Ten, kto geometrický plán vyhotovil, teda vyhotoviteľ, predkladá katastrálnemu odboru na okresnom úrade aj spolu s geometrickým plán záznamy detailného merania zmien, výsledný operát zriadených novourčených bodov PBPP, predkladá aj zoznam súradníc týchto bodov. Vyhotoviteľ musí predložiť aj výpočet výmeru parciel a ich jednotlivých dielov a oznámenie o nedostatkoch, ktoré boli zistené na geodetických bodoch potrebných na zameranie zmien a ktoré sa nenašli alebo boli zničené, resp. poškodené. V katastrálnych územiach určených katastrálnym odborom okresného úradu sa okrem vyššie spomínaných dokladoch predkladá na dohovorenom záznamovom médiu geometrický plán v elektronickej podobe, ktorá má stanovenú štruktúru, vrstvy a výmenný formát. Katastrálny odbor príslušného okresného úradu ešte pred úradným overením preverí, či sú východiskové údaje katastra nehnuteľností uvedené v geometrickom pláne v súlade s jeho platnými údajmi a to ku dňu úradného overenia. Preskúma aj či sú nové parcely v súlade s pridelenými parcelnými číslami, ceruzkou do katastrálnej mapy zakreslí nový navrhovaný stav, prípadne preverí ďalšie náležitosti, presnosť alebo vykoná ďalšie kontrolné merania. Ak v S-JTSK geometrický plán vyhovuje, katastrálny odbor príslušného okresného úradu skontroluje merané omerné miery na základe nového prepočtu zo súradníc podrobných bodov v primeranom rozsahu, skontroluje vypočítané súradnice nových lomových bodov, ležiace na priamke medzi pôvodnými bodmi, či vykoná ďalšie kontrolné činnosti. Ak je geometrický plán predkladaný na záznamovom médiu, jeho kontrola sa tak vykonáva v používaných interaktívnych grafických systémoch. Ak katastrálny odbor na základe vykonaných kontrolných činností zistí, že sa východiskové údaje katastra nehnuteľnosti v geometrickom pláne nezhodujú s platnými údajmi katastra nehnuteľnosti, prípadne že sa nezhodujú nové parcely s pridelenými parcelnými číslami, či ďalšie nedostatky, geometrický plán katastrálny odbor okresného úradu vráti vyhotoviteľovi bez úradného overenia a to spolu s dokumentáciou a s protokolom o kontrole, ktorého obsahom budú zistené nedostatky. Do registra overených geometrických plánov sa vyznačí dátum vrátenia geometrické plánu. Ak sa geometrický plán zhoduje s príslušnými predpismi, odborne spôsobilý zamestnanec na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu, podpisuje geometrický plán v mene katastrálneho odboru. Ak nový geometrický plán výkazu výmery obsahuje menej ako dvadsaťpäť nových vytvorených parciel alebo v zmenenom geometrickom pláne výkazu výmer sa rieši menej ako dvadsaťpäť dielov, či v prípade ak ide o geometrický plán líniových stavieb kratších ako 1,5 km a ak sa zhoduje s príslušnými predpismi, geometrický plán je úradne overený katastrálnym odborom príslušného okresného úradu a to do 7 pracovných dní odo dňa podania geometrického plánu. V opačnom prípade je v tejto lehote vrátený. Geometrický plán potrebný na výstavbu diaľníc alebo na pozemkové úpravy je katastrálny odbor príslušného okresného úradu povinný overiť do 15 pracovných dní od kedy sa podal návrh, inak je do tejto lehoty vrátený. Ak nový geometrický plán výkazu výmery obsahuje menej ako dvadsaťpäť nových vytvorených parciel alebo ak sa v zmenenom geometrickom pláne výkazu výmer rieši menej ako dvadsaťpäť dielov, či v prípade ak ide o geometrický plán líniových stavieb dlhšie ako 7 pracovných dní, katastrálny odbor je povinný ho overiť do 30 pracovných dní odo dňa podania geometrického plánu, inak je do tejto lehoty vrátený. Ak sa odstránia nedostatky, ktoré sú uvedené v protokole kontroly, alebo po doplnení do geometrického plánu a po jeho opakovanom predložení na overenie úradom a v prípade, ak sa nezistili ďalšie nedostatky, katastrálny odbor geometrický plán overí v skrátenej lehote. Úradné overenie geometrického plán je na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu správnym a spoplatneným právnym úkonom.

Vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z.z. zo dňa 14. júla 2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, je geometrický plán predkladaný na úradné overenie príslušnej správe katastra. Výsledné podania a operáty geodetických činností na vypracovanie a vykonanie projektu na pozemkové úpravy sa na úradné overenie predkladajú príslušnej správe katastra najmenej v dvoch vyhotoveniach, pričom jeden exemplár operátov a výsledných podaní ostáva správe katastra a jej dokumentácii. Výsledný operát aktualizácie a zriadenia podrobných geodetických bodov sa na úradné overenie predkladá príslušnej správe katastra tiež najmenej v dvoch vyhotoveniach a jeden exemplár ostáva správe katastra. Výsledný operát znázornenia a merania objektov, ktoré sú preberané s veľkou mierkou do základných štátnych mapových diel, sú na úradné overenie predkladané príslušnej správe katastra najmenej v dvoch vyhotoveniach a jeden exemplár ostáva správe katastra.

Predtým, než správa katastra úradne overí výsledky vybraných kartografických a geodetických činnosti, preskúma súlad medzi východiskovými a platnými údajmi z katastra nehnuteľností a tieto údaje porovná aj s informačným systémom geodetických základov a to ku dňu overenia. Taktiež správa katastra overí súlad označených nových parciel s pridelenými číslami parciel, overí súlad nových určených podrobných geodetických bodov s číslami, ktoré im boli pridelené a v neposlednom rade overí aj súlad označených záznamom podrobných meraní zmien s pridelenými číslami. Pred úradným overením geometrického plánu, správa katastra overí či predložený operát obsahuje súčasti na základe osobitných predpisov, vzájomnú zhodu údajov jednotlivých súčastí operátu. Správa katastra preskúma aj zhodu východiskových údajov s platnými údajmi, zhodu označených záznamov podrobného merania zmien s číslami, ktoré im boli pridelené. Správa katastra preveruje aj súlad nových určených čísel s pridelenými číslami podrobných geodetických bodov, preveruje či sú podklady aktualizovaných údajov katastra nehnuteľností použiteľné na aktualizáciu vo výmenných formátoch aj či na geodetické základy, ktoré sú aktívne bolo meranie pripojené. Správa katastra kontrolované podklady potrebné na aktualizáciu údajov katastra nehnuteľností vykonáva automatickým spôsobom vo výmenných formátoch. Pokiaľ pri preverovaní zistí správa katastra nesúlad, vyhotoví o tom protokol o kontrole.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2984 Priemer: 4.7]