VYŽIADAJTE SI BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU!

* pole je povinné

Špeciálne geodetické práce predstavujú súbor poskytovaných služieb, ktorých prioritnou úlohou je nevyhnutné zabezpečenie bezpečného a správneho priebehu výstavby a užívania stavieb, ako aj inžinierskych tak aj pozemných. Špeciálne geodetické práce ponúkajú všetky práce v inžinierskej geodézií. Zabezpečujú komplexné geodetické práce predovšetkým pre líniové stavby, ako napríklad diaľnice a cesty, železnice a vodné toky. Technici pre špeciálne kartografické práce sú neustále školení v geodetických činnostiach, predovšetkým aby ich skúsenosti vyhovovali požiadavkám investorom, stavebníkom a projektantom. Pravidelne sa zúčastňujú vzdelávania v oblasti nových smerníc a technických predpisov pre všetkých nových zákazníkov. Zabezpečujú komplexný servis geodetických úkonov na stavbách každého druhu. Zaoberajú sa prípravou stavby, realizáciou stavby a monitoringu zrealizovaných stavieb. Všetky špeciálne geodetické práce sa vykonávajú najmodernejšou meračskou technikou, ktorá prechádza pravidelnou údržbou a kalibráciou. Špecialisti pre geodetické úkony  sa zúčastňujú na väčšine štandardných činností na stavbe. Pokiaľ nie je možné, aby sa geodeti zúčastnili na ich činnostiach, využíva sa spolupráca s tímom odborných konzultantov. Tým je možné pokryť celú škálu problémov v inžinierskej geodézie.

Zo strany projektantov a investorov je častou požiadavkou vyhotovenie geodetického podkladu pre projektovú dokumentáciu. Špeciálne geodetické práce zahrňujú merania pomocou ich prístrojov. Na základe dlhoročných skúseností je možné objekt vymerať čo najpresnejšie.  Ak je to potrebné, dokážu geodeti vo svojich dielňach vyrobiť a následne v praxi využiť veľa technických pomôcok, ktoré umožňujú zameriavať a určovať inak nemerateľné údaje Ide hlavne o zameranie meliorácií, výpočet kubatúr, zameranie výšok veľmi presnou niveláciou, zameranie zaisťovacích konzolových značiek metódou prechodných stanovísk, zameranie priestorovej polohy koľajníc, kontrolné merania všetkých typov žeriavových dráh, kontroly rozchodov železničných a trolejbusových telies a osové kontroly, zameranie tunelov, podzemných priestorov a objektov, zameranie kolektorov, meranie zvislosti objektov a šácht, zameranie kanalizačných stok, vrátane priemerov a hĺbok, zameranie priehybov vodičov elektrických nadzemných vedení, meranie priestorovej vzdialenosti, meranie a vyhodnocovanie rotačných pecí a výklopníkov, meranie dna vodných tokov a nádrží a sledovanie vertikálnych a horizontálnych deformácií. Špeciálne kartografické práce zabezpečujú napríklad aj bansko – meračské práce. Zabezpečujú tvorbu základnej banskej mapy, na základe predpisov a vyhlášky banského úradu. Zabezpečujú vyriešenie majetkoprávnych vzťahov, výpočty kubatúr, tvorbu 3D modelov vyťažených priestorov, hlušiny, skládok a spracovania pozdĺžnych a priečnych rezov a spracovanie účelovej digitálnej mapy povrchu, vrátane vyhotovenia modelu povrchu a terénu. Technickú dokumentáciu inžinierskych sietí zabezpečujú taktiež geodeti. V minulosti i dnes pomáhajú geodeti so zložitou dokumentáciou inžinierskych sietí. Zabezpečujú tvorbu alebo pripomienkovanie smerníc a technických noriem pre tvorbu alebo pripomienkovanie smerníc a technických noriem pre tvorbu a údržbu týchto dokumentácií. Zároveň zabezpečujú vykonanie dokumentácie IS v teréne, ich identifikáciu a vyhľadávanie. Vytvárajú dokumentáciu v prostredí všetkých významnejších GIS a CAD systémoch. Špeciálne kartografické práce sú dôležité vo vykonávaní kontroly dokumentácie od tretích strán.  Zabezpečujú komplexnú migráciu dát medzi jednotlivými systémami GIS a CAD a zaisťujú komplexnú správu dokumentácie IS pre partnerov.

Aby správca technickej infraštruktúry splnil všetky zákonné požiadavky a dokázal trvale viesť a udržiavať dokumentáciu svojich inžinierskych sietí, k takýmto činnostiam si privoláva geodeta, ktorý zabezpečuje komplexné služby, takzvaný kompletný balík služieb, alebo aj externá mapová služba. V rámci externej mapovej služby sa zabezpečuje archivácia dokumentov IS, správu a údržbu dokumentácie IS, kontrolné nástroje pre dokumentáciu IS, ponúkajú úpravy a nasadenie v riešení QGIS, prekreslenie a vektorizáciu papierových dokumentov IS, migráciu dát z pôvodných informačných systémov do moderných riešení, kooperáciu z prevádzkovými technikmi teplárenských, vodárenských, plynárenských a elektrických firiem, tvorbu schematických a technických zapojení, navrhovanie alebo aktualizácia súčasnej smernice na vyhotovenie, údržbu a kontrolu dokumentácie IS, zabezpečujú analýzu a zhodnotenie stavu súčasných dokumentácií IS, navrhujú optimálny dátový model a navrhujú optimálne SW vybavenie, vrátane ponuky on-line riešenie správy. Geodeti spolupracujú aj s projektantmi, realizátormi a správcami inžinierskych sietí. Dokážu vyhľadať a zamerať prakticky akúkoľvek podzemnú inžiniersku sieť a spracovávajú technické dáta. Spracovanie technických dát je napríklad spracovanie detailov elektrických a rozpojovacích sietí, detaily kanalizácií alebo vodovodných šácht. Geodeti vlastnia najmodernejšie vyhľadávacie zariadenia inžinierskych sietí a zároveň školia geodetov najnovším poznatkom v tejto náročnej a špecifickej oblasti. Najúspešnejší geodeti majú za sebou úspešné zbery podzemných sietí každého druhu v objeme niekoľko stoviek kilometrov. Najmodernejšie vyhľadávacie zariadenia umožňujú geodetom ľahšiu a presnejšiu prácu.  Ak by v budúcnosti chceli majitelia a správcovia plynárenských zariadení riešiť problémy v oblasti geodetických prác, geodeti sú vyškolení, aby vedeli vykonať najpresnejšie merania. V rámci tejto projekčnej a inžinierskej činnosti ponúkajú spracovanie štúdie, vyhotovenie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie a realizáciu dokumentov a dokumentovanie skutočného vyhotovenia stavby.

Špeciálne kartografické činnosti ponúkajú projektovanie plynovodov a plynových prípojok, inžiniersku činnosť súvisiacu s realizáciou projektu, autorský dozor, projektovanie  a zaistenie súhlasov orgánov štátnej správy ale aj uzatváranie zmlúv. Úlohou určovania rozmerov väčších strojárenských výrobkov sú geodetické metódy merania. Popri klasických geodetických metódach, je v súčasnosti možné využiť fotogrametrické metódy alebo laserové skenery. Niektoré geodetické kancelárie sa podieľajú na určovaní kontrolných rozmerov prechodníkov statorov. Presné projektovanie stavebných zásahov a výmeny jednotlivých prvkov výrobnej technológie umožňujú 3D modely technologického zariadenia. Jednotlivé objekty roztriedené do vrstiev obsahuje 3D model. Časťami 3D modelu sú napríklad kótovanie, popis, rozvody inžinierskych sietí, technologické zariadenia a stavebná činnosť. Pomocou pozemnej fotogrametrie alebo laserového skenera je možné vykonať geodetické zamerania s požadovanou presnosťou. Výstupnými formátmi sú CAD, Sketchup, Bentley MicroStation alebo 3D PDF. Tie umožňujú dodatočné merania presúvania objektov, vzdialeností a rozmerov. Špeciálne geodetické práce sa zaoberajú aj daňou z nehnuteľnosti. Výpočet dane z nehnuteľnosti vykonávajú z prienikov mapových vrstiev a to napríklad z vlastníckej mapy, stavby alebo mapy užívacieho stavu v extraviále. Postupujú tak, že vytvoria súvislú mapu z parciel, parcelám priradia druh pozemku, vypočítajú daň z nehnuteľnosti za každý pozemok, vytvoria mapu a databázu užívacieho stavu, na ktorej základe je možné skontrolovať či za poľnohospodársku pôdu bola vyrubená daň, vytvoria databázu stavieb evidovaných a neevidovaných v katastri nehnuteľností a vytvoria databázu bytov a vlastníkov. Databázová aplikácia na výpočet dane z nehnuteľnosti slúži na výpočet. Aplikácia obsahuje možnosť kontroly, či bola za každý meter štvorcový vyrubená daň, evidenciu nájomných vzťahov, evidenciu platiteľov daní a poplatkov za parcely a byty, rýchly výpis parciel a stavieb, rýchly výpis evidencie podľa majiteľov pozemku a softvérové riešenie na sprehľadnenie a presnú evidenciu správy pozemkov, stavieb a bytov podľa jednotlivých katastrov. Ak je potrebné ihneď získať prehľad o územných plánoch, inžinierskych sieťach, infraštruktúre turistických mapách alebo bodoch záujmu, využíva sa mapový portál CLEERIO.

Tento portál na Slovensku využíva viac ako 400 miest a obcí. Je to jednoduchý mapový informačný systém, ktorý je možné nájsť na internete. Používateľom poskytuje efektívny nástroj k evidencii, prístup k údajom z katastra nehnuteľností ( vrátane listov vlastníctva) a zobrazeniu mapových podkladov. Tento portál môže využívať neobmedzený počet užívateľov naraz. Informácie v ňom sú určené verejnosti. Tým sa zvyšuje informovanosť  a možnosť spolupráce s predstaviteľmi samosprávy. Mapový portál CLEERIO je rozšíriteľný o ďalšie vrstvy týkajúce sa daného územia a to napríklad o inžinierske siete, mapu cintorínov, pas porty ulíc, turistické trasy, projektovú dokumentáciu, územný plán, historické mapy alebo podrobnú ortofotomapu. Ak je potrebné doplniť mapový informačný systém o akúkoľvek grafickú vrstvu obsahujúcu informácie dôležité pre danú obec, je to možné kedykoľvek. Aplikáciu môžu využívať aj užívatelia prenosných zariadení pomocou smartfónov a tabletov. Aplikáciu je možné ihneď nájsť na internete pod adresou maps.geosense.sk/demo. Špeciálne kartografické práce zabezpečujú aj špeciálne geodetické merania nevyhnutné pre správny a bezpečný priebeh výstavby a užívania inžinierskych a priemyselných stavieb. Špeciálne kartografické práce sú nevyhnutné aj v oblasti energetik, strojárenstva a hutníckeho priemyslu. Práve v týchto odvetviach majú špeciálne kartografické práce najväčšie uplatnenie. Sú potrebné pri príprave podkladov pre projekcii, realizácií priemyselných objektov a zároveň zabezpečujú dokumentáciu skutočného realizovania. Kooperácia s geodetickou zložkou je potrebná pri prevádzke technologických a výrobných zariadení a to najmä pri pravidelnom servise, údržbe alebo rekonštrukciách a obnove montážnych liniek a iných technológií na optimalizáciu fungovaní výrobných procesov. Špeciálne kartografické práce sa zaoberajú aj základnou mapou diaľnice.  Základná mapa diaľnice je základným dokumentom systematicky vyhotovovaním v priebehu výstavby, údržby a prevádzky diaľnic, rýchlostných ciest a diaľničných privádzačov. Správcom základnej mapy diaľnice je Národná diaľničná spoločnosť. Jej obsahom je napríklad digitálna ortofotomapa, popis, polohopis, výškopis, bodové polia, inžinierske siete, dopravné značenie a objekty špeciálneho určenia. Vyhotovuje sa v digitálnej podobe v počítačovej podobe použitím zvoleného grafického a databázového systému.  Súčasťou elaborátu základnej mapy diaľnice je príručná mapa diaľnice a analógový grafický výstup areálu Stredísk správy a údržby diaľnic  alebo SSÚR – údržby rýchlostných ciest. Špeciálne geodetické a kartografické práce sú významné pre deformačné merania a zároveň sú realizované pre potreby technicko – bezpečnostného dohľadu na vodných dielach, určovanie geometrických parametrov žeriavových dráh a regálových zakladačov a určenie geometrických parametrov anténových nosičov. Geodeti v rámci špeciálnych geodetických prác zariaďujú deformačné merania, zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov, po realizačné zamerania, kontrolné zamerania objektov, vytýčenie stavebných objektov, zriaďovania vytyčovacích sietí, meranie a dokumentáciu skutočného stavu budov, meranie a zobrazenie fasád budov, digitálne modely terénu, tvorbu účelových máp, podklady pre projekčnú činnosť, ale aj výkupové elaboráty záujmových území.

Aby geodeti vedeli ponúknuť kvalitné služby v oblasti pozemkového práva, nepretržite sledujú vývoj aktuálnych predpisov nižšej právnej sily, napríklad vyhlášky, výnosy alebo usmernenia. Tieto usmernenia sa veľmi často menia, ale ich vplyv na rozhodovacie procesy je zásadný na dosiahnutie úspešného výsledku. Úzka špecializácia na pozemkové právo umožňuje geodetom sledovať a aplikovať pre klientov tie najaktuálnejšie poznatky z právnej praxe. Geodetické práce sú súčasťou realizácie každého stavebného technického diela. Spolupráca geodetov a stavebných inžinierov začína už pred zahájením projekčnej činnosti, pokračuje v priebehu stavby a často nekončí ani po odovzdaní stavebného diela svojmu čelu. V predprojekčnej činnosti sa geodetické práce sústreďujú na tvorbu číselných a grafických podkladov. Zhusťuje sa polohové a výškové bodové pole, odmerajú sa profily a vykoná sa výber mapových podkladov, ktoré sa podľa potreby doplnia, alebo sa uskutoční nové účelové mapovanie v rozsahu stavebnej činnosti. Geodetické podklady pre úvodný projekt sa pripravujú tak, aby pomocou nich bolo možné vypracovať viac variantov riešenia danej investičnej úlohy. Geodetické práce pokračujú pri vytýčení projektu do terénu. Vytýčenie sa uskutočňuje na podklade vytyčovacieho výkresu od bodov vytyčovacej siete v súlade so stavebným povolením a s územným rozhodnutím. Spravidla sa vykonáva dvojstupňovo, najprv sa vytýči priestorová poloha stavebného diela a potom sa vytýčia jednotlivé podrobnosti v celkovej ich priestorovej skladbe, t.j. rozmery a tvary stavebných objektov. Kontrolné merania, ako aj zameranie skutočného stavu novovybudovaných objektov sa vykonávajú v priebehu výstavby ako podklad pre prevzatie dokončenej stavby investorom a ako dôkaz kolaudujúcemu orgánu, že stavba je realizovaná pod a schválenej projektovej dokumentácie a splnia i požiadavky prevádzkovej schopnosti. Pri odovzdaní niektorých stavebných diel  do prevádzky  (napr. mostov, oceľových konštrukcií, lanových dráh atď.) sa geodetickými a fyzikálnymi meraniami kontrolujú veľkosti posunov a pretvorení (deformácií) v priebehu zaťažovacej skúšky. Z geodetického hľadiska rozdeľujeme  stavby na dve skupiny a to na stavby s priestorovou skladbou alebo líniové a plošné stavby. Líniové a plošné stavy delíme na dopravné, napríklad mosty, tunely podzemné diela, na káblové, potrubné a drôtové vedenia, vodohospodárske stavby ako napríklad hydrotechnické, hydroenergetické a hydromelioračné a špeciálne ako sú továrenské komíny, vysielace veže.

 

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2984 Priemer: 4.8]