VYŽIADAJTE SI BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU!

* pole je povinné

Geodetické práce v investičnej výstavbe, predrealizačné a porealizačné zamerania stavieb a inžinierskych sietí

Geodetické a kartografické úkony projektanta:

 • chystanie účelových mapových dokumentov veľkej mierky
 • spracovanie vytyčovacích výkresov
 • geodetické úkony, ktoré súvisia s autorským dozorom
 • vlastnícke hranie podľa katastrálnych máp

Veľmi populárnymi službami v danej oblasti sú polohopisný a výškopisný podklad pre projektovú dokumentáciu, dohľad nad inžinierskymi sieťami, zobrazovanie stavebných objektov v 3D, tvorba dokumentácie reálneho zhotovenia stavby, zameranie terénu.

Geodetické a kartografické úkony investora:

 • úkon činnosti hlavného geodeta a kartografa
 • budovanie vytyčovacích sietí
 • vytýčenie priestorovej polohy
 • meranie deformačného prerobenia objektov.

Geodetické a kartografické činnosti dodávateľa:

 • úkon činnosti hlavného geodeta a kartografa
 • detailné vytýčenie
 • meranie reálneho zhotovenia stavebných objektov.

Geodetické práce

Charakterizujú rôzne meračské práce, spracovanie a zaznačovanie výsledkov merania, aktualizácie súboru geodetických informácií, zobrazovacie práce.

Pri tvorbe projektovej dokumentácie stavieb autorizovaný geodet a kartograf zaobstaráva prípravu mapových podkladov, zhotovenie geodetických podkladov na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, súčinnosť s projektantom, kontroly vytyčovacích výkresov na detailné vytýčenie a na vytýčenie priestorovej pozície objektov, geodetické údaje bodov geodetických základov, vypracovanie návrhu rozpočtu na geodetické a kartografické práce.

POREALIZAČNÉ ZAMERANIA STAVBY

Geodetické práce počas výstavby a po uskutočnení stavby

Popri uskutočňovaní stavieb ma autorizovaný geodet nasledovné povinnosti:

 • odovzdanie podkladov, ktoré súvisia so stavbou, danému zhotoviteľovi
 • rôzne dozorné merania terénu v priestore staveniska, ešte pred začiatkom stavebných prác
 • vytýčenie priestorovej polohy stavby
 • vytvorenie informačného systému výstavby z projektovej dokumentácie
 • kontrola geodetických a kartografických úkonov zhotoviteľa stavby
 • kontrola správnosti ohľadom meraných položiek, ktoré slúžia na fakturáciu
 • tvorba projektu na vypracovanie posunov a deformácii stavby
 • archivácia meračských dokumentov
 • merania vybraných parametrov stavby
 • označiť už existujúce inžinierske siete na povrchu staveniska.

Pri kolaudácii má autorizovaný geodet a kartograf tiež dôležité povinnosti, ktoré musí zabezpečiť, a to je porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, meranie posunov a deformácií zariadení a objektov, spracovanie všetkých podkladov, vrátane tvorby informačného systému a archivácia geodetickej časti.

Geodetická časť dokumentácie reálneho vyhotovenia stavby

Pri sformovaní dokumentov pre stavebné projekty s priestorovou skladbou je najdôležitejšia časť daných dokumentov výkres reálneho vyhotovenia stavby. Geodet tu vyobrazí kompletné časti nového objektu pomocou červenej čiary, označí lomové body objektov číslicami kvôli zoznamu súradníc s uvedením výšky, pripojenie inžinierskych sietí (na základe jednotlivých sietí použije geodet rozličné farby) a vyznačí geodeticky merateľné náklady, ktoré poslúžia ako podklad pre fakturáciu stavebníkovi.

Stavba môže byť rozdelená aj na niekoľko objektov, vtedy je možnosť vyhotoviť porealizačné zameranie samostatne pre jednotlivé objekty (prípadne skupinu objektov). Po dokončení sa tieto samostatné dokumentácie skompletizujú do jedného celku.

Dokumentácia reálneho vyhotovenia stavieb sa vytvorí z líniových stavieb pre dopravné stavby a inžinierske siete. Z inžinierskych sietí sú to kanalizácia, plynovod, vodovod, verejné osvetlenie, teplovod a elektrické NN a VN vedenie.

Zložka dokumentácie pre líniové stavby môže obsahovať spoločne s výkresom reálneho vyhotovenia stavby aj výkres pozdĺžneho profilu.

Geodetické základy

Trpné geodetické základy sú tvorené bodmi, ktorých parametre sú určené v záväznom geodetickom systéme, a ktoré sú určené v týchto sieťach: štátna trigonometrická sieť, štátna priestorová sieť, štátna nivelačná sieť, štátna gravimetrická sieť.

Aktívne geodetické základy utvára trvalá lokalizačná služba, ktorá je označovaná ako Slovenská priestorová observačná služba. Stanice tejto služby sú udržiavané v prevádzke na daných bodoch Štátnej priestorovej siete.

Správou geodetických základov je zaobstarávanie geodetického určenia a kontrola geodetických bodov, prevádzkovanie Slovenskej priestorovej observačnej služby, výkon geodetických činností, zaznamenávanie hlásení týkajúcich sa geodetických bodov, rozhodovanie o vytvorení, odstránení alebo premiestnení geodetického bodu, navrhovanie lokality chránených území geodetického bodu, správny chod informačného systému, poskytnutie informácie o geodetických bodoch.

Pokiaľ boli zistené nedostatky na bodoch geodetických základov, ich oznámenie musí v papierovej a elektronickej forme podať osoba vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti. Toto oznámenie obsahuje opis nedostatku, čo najbližšie určenie geodetického bodu, meno, priezvisko a trvalý pobyt oznamovateľa.

Pre ochranu bodu geodetických základov sa vydáva žiadosť, ktorá sa predkladá správcovi. Žiadosť obsahuje nasledovné údaje: označenie geodetického bodu, termín, do ktorého treba opatrenie vykonať, dôvod opatrenia, polohopisný náčrt priestoru, meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby (pokiaľ ide o právnickú osobu, tak treba názov a jej sídlo a meno, priezvisko a podpis jej zástupcu).

Informačný systém geodézie, kartografie a katastra

Jeho práca spočíva v tvorbe, aktualizácii a poskytovaní údajov. Systém geodetických základov s alfabetickým kódom ISGZ a báza údajov pre geografický systém s alfabetickým kódom ZBGIS sú aktualizované priebežne na centrálnej úrovni.

Informačný systém katastra nehnuteľnosti s kódom ISKN je spravovaný na miestnej úrovni okresným úradom alebo na centrálnej úrovni právnickou osobou.

Na aktualizáciu treba výsledky geodetických a kartografických činností.

Informačný systém geodetických základov sa skladá z textových, grafických a číselných údajov o trpných a aktívnych geodetických základoch.

Informačný systém katastra nehnuteľnosti obsahuje súbor geodetických informácií katastra s alfabetickým kódom SGI KN, súbor popisných informácií katastra s kódom SPI KN a súbor registrov katastrálnych konaní s kódom SRKK.

Pre geografický informačný systém tvoria údaje o priestorových objektoch krajiny základnú bázu údajov. Základná báza je záväzná pri vzniku štátnych mapových diel, informačného systému verejnej správy a využíva sa na tvorbu tematických máp.

Konečný operát pri tvorbe a aktualizácii základnej bázy obsahuje technickú správu, sprievodný záznam tvorby a aktualizácie, zoskupenie priestorových údajov (pokiaľ neboli aktualizované webovou službou) a metaúdaje (pokiaľ neboli aktualizované webovou službou).

Operát sa potom odovzdá buď právnickej osobe, ktorá bola na to určená úradom (prevádzkovateľ), alebo okresnému úradu. Dané úrady musia potvrdiť, že operát prevzali. Okresný úrad posunie operát prevádzkovateľovi na posúdenie technickej a kvalitatívnej spôsobilosti do 30 dní od prebratia operátu. Výsledok prevádzkovateľ pošle elektronickou formou spracovávateľovi.

Informácie z informačného systému geodetických základov dáva k dispozícii prevádzkovateľ (ale aj okresný úrad), a to vo forme geodetických údajov, súpisov súradníc a výšok geodetických bodov, transformačných parametrov, digitálneho výškového referenčného modelu alebo slovenskej priestorovej observačnej služby.

Informácie z informačného systému sa poskytujú cez webové služby, údajových súborov a v tlačenej forme.

 

Metaúdaje

Metaúdaje zahŕňajú v sebe nasledovné informácie:

 • o identifikácii údajov
 • o geografickej pozícii objektov
 • o kvalite údajov
 • o použitom geodetickom systéme
 • o subjektoch zodpovedných za výtvor, spravovanie a prideľovanie údajov
 • o podmienkach prístupu k údajom
 • o opisných údajoch k metaúdajom.

 

Základné štátne mapové dielo

Vytvára sa z aktuálnych údajov informačného systému. Pokiaľ sa vytvára v mierke 1 : 5000, označuje sa ako základné štátne mapové dielo s veľkou mierkou. Obsah mapového diela s mierkou menšou ako 1 : 5000, je udaný rozsahom objektov katalógu tried objektov kartografického modelu pre danú mierku.

Tematické štátne mapové dielo sa vytvára z aktuálnych údajov systému tým, že sa pridá tematický obsah. Pod týmto tematickým dielom sa rozumejú aj mapy územného a správneho usporiadania SR (ich vydavateľom je úrad).

Názvy geografických objektov

Názvy nesídelných a sídelných geografických objektov na SR, ktoré nemajú titul územnej samosprávnej jednotky, sú

 • názvy jazier, vôd, mokradí, močiarov, potokov, prameňov, priehrad, riečnych ramien, studní, nádrží, plies
 • názvy chránených území
 • názvy rôznych formácií vertikálneho členenia zemského povrchu, a to sú názvy brázd, brán, dolín, svahov, tiesňav, priepastí, priesmykov, kotlín, kopcov, nížin, vrchov, žľabov, plošín
 • názvy príznačných sídelných objektov, to sú horárne, horské chaty, kopanice, lazy, mlyny, osady, samoty, sídliská
 • názvy historických, účelových a kultúrnych objektov, to sú historické múry, kalvárie, kaštiele, kláštory, kúpele, pamätníky, zámky
 • ostatné názvy, ktoré pomenúvajú bane, šachty, chmeľnice, chodníky, jaskyne, viniče, záhrady, pasienky, polia, sady, porasty.

 

Vžité formy slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov mimo SR, sú názvy

 • štátov, oceánov, morí, podmorských formácií
 • jaskýň, močiarov, morí, mysov, ostrovov, panien, chránených objektov, prieplavov, úžin, vodopádov, zálivov.

 

Postup pri štandardizácii geografického názvoslovia

Idea geografického názvoslovia sa  predkladá v papierovej forme úradu a musí obsahovať:

 • formu názvu geografického objektu, pôvodnú podobu a dôvod, prečo sa žiada o zmenu
 • opis geografického objektu a jeho polohu na mape
 • meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, meno, priezvisko a podpis jej zástupcu.

Návrhy názvov geografických objektov v rámci územia SR, aj mimo územia SR, hodnotí názvoslovná komisia úradu.

Názvy nesídelných geografických objektov zverejňuje úrad cez webové služby.

 

Dokumentácia štandardizácie

Predmetom tejto dokumentácie z územia SR je štandardizovaný názov (alebo podoba doterajšieho názvu), druh objektu, príslušnosť k okresu, obci, katastrálnemu územiu, súradnice a dátum.

Predmetom tejto dokumentácie mimo územia SR je štandardizovaný názov (alebo podoba doterajšieho názvu), druh objektu, príslušnosť k štátu, svetadielu, súradnice a dátum.

Vybrané geodetické činnosti

Výsledky geodetických a kartografických činností, ktoré sú prevzaté do erárnej dokumentácie, sa dávajú v záväzných geodetických systémoch nadväzujúce na aktívne alebo trpné geodetické základy.

Geodetické činnosti na pozemkové úpravy

Medzi tieto činnosti patrí:

 • určiť hranicu obvodu pozemkovej úpravy (hranice obvodu sa určia pomocou merania, vytýčením a trvalou stabilizáciou. Táto hranica sa potom zapíše do máp katastra nehnuteľností)
 • účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav (mapovanie polohopisu znamená zameranie skutočného stavu a stavu, ktorý je evidovaný v katastri. Mapovanie výškopisu znamená zameranie aktuálneho výškopisu)
 • vypracovanie časti projektu, ktorá sa používa na aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém
 • aktualizácia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek
 • tvorba registra prvotného stavu
 • tvorba rozdeľovacieho plánu
 • vytýčenie a označenie lomových bodov
 • tvorba mapy projektu pozemkových úprav
 • zabezpečenie bodov detailného polohového bodového poľa.

Do katastra nehnuteľností sa zapíšu údaje projektu na základe dokumentácie projektu pozemkových úprav. Dokumentácia sa skladá z:

 • rozhodnutia o povolenie projektu
 • nariadenie vykonania projektu
 • rozhodnutia o schválení vykonania projektu
 • výsledný elaborát obvodu hranice projektu
 • operát registra pôvodného a nového stavu
 • výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu
 • elektronická časť projektu
 • elaborát bodov detailného polohového bodového poľa.

Zriaďovanie a aktualizáciu bodov geodetických základov spravuje správca, čiže právnická osoba zriadená úradom.

Zriaďovanie a aktualizáciu bodov podrobného polohového bodového poľa

Polohové bodové polia tvoria pevné a nepoddané body polohového poľa a dočasne stabilizované body polohového poľa.

Detailné polohové bodové pole zaznamenáva okresný úrad. Využitie týchto polí stanoví úrad v právnom predpise. Body polohového poľa majú na starosti subjekty, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti. Tieto body majú presne určené súradnice v realizácii systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej. Určenie súradníc bodov polohového bodu musí byť presné. Základom presnosti je stredná súradnicová óxy. Charakteristika presnosti určenia súradníc nesmie prekročiť hodnotu sigmaxy (0,04m). Čo sa týka výšky bodov, pre tie je základom stredná výšková chyba óH, pričom určenie výšky nesmie prekročiť hodnotu sigmaH (0,06m).

Subjekty, ktoré zriaďujú body polohového poľa, musia vypracovať dokumentáciu, čo je vlastne výsledný operát. Tento operát obsahuje súpis súradníc a výšok bodov polohového poľa, geodetické informácie o bodoch polohového poľa a technickú správu.

MERANIE/DIGITALIZÁCIA A ZOBRAZENIE OBJEKTOV PREBERANÝCH DO ŠTÁTNYCH MAPOVÝCH DIEL S VEĽKOU MIERKOU

Meranie a zobrazenie objektov

Merania objektov, ktoré sa preberajú do štátnych mapových diel s veľkou mierkou sa vykonávajú podľa daných noriem. Výsledný operát tohto merania v sebe zahŕňa technickú správu, meračské náčrty, údaje o polohopise a výškopise.

Digitalizácia a zobrazenie objektov

Digitalizácia objektov, ktoré sa preberajú do štátnych mapových diel s veľkou mierkou sa vykonáva pomocou skenovania s danou hustotou skenovania, čo je 400n dpi. Na skenovanie musí byť doručená žiadosť, ktorá je zhotovená na základe určitých noriem a musí obsahovať informácie o žiadateľovi, na aký účel to použije a snímacie technické údaje skenera.

Výsledný operát digitalizácie obsahuje technickú správu, kópiu protokolu z posúdenia adekvátnosti skenera, informácie o transformácii a georeferencovaný obraz mapy v rastrovej forme.

MERANIE/DIGITALIZÁCIA A ZOBRAZENIE OBJEKTOV, KTORÉ SÚ OBSAHOM TEMATICKÝCH MAPOVÝCH DIEL S VEĽKOU MIERKOU

Tematické mapové dielo je v podstate technická mapa mesta, letiska, diaľnice, závodu, železnice,… Výsledné operáty z tohto merania alebo digitalizácie sa odovzdávajú okresnému úradu. Dokumenty tematických mapových diel poskytuje okresný úrad alebo právnická osoba zriadená úradom.

Geodetické a kartografické činnosti sú počas výstavby veľmi dôležité, preto tieto činnosti vykonáva len osoba na to kompetentná, a to autorizovaný geodet a kartograf.

Inžinierske výstavby majú niekoľko fáz, pod ktorými sa rozumie nasledovné:

 • fáza spracovania projektovej dokumentácie stavby
 • fáza uskutočňovania stavby
 • fáza kolaudácie a prevádzka stavby

Autorizovaný geodet a kartograf pri prvej fáze (spracovanie projektovej dokumentácie stavby) musí zabezpečiť prípravu mapových podkladov, zhotovenie geodetických dokumentov, ktoré slúžia na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, na vyňatie pozemkov z lesných a poľnohospodárskych pozemkov, a tiež musí zabezpečiť geodetické údaje bodov základov a detailných geodetických bodov.

Autorizovaný geodet a kartograf stavebníka pri uskutočňovaní stavby zaobstaráva:

 • inšpekčné merania terénu v okolí stavenisku ešte pred začatím stavebných prác
 • označenie už daných podzemných vedení inžinierskych sietí na povrchu staveniska
 • budovanie vytyčovacej siete a udanie jej veľkosti
 • odovzdanie geodetických a kartografických dokumentov, ktoré súvisia so stavbou, zhotoviteľovi
 • overenie si správnosti geodeticky odmeraných zložiek predložených na fakturáciu
 • overenie geodetických a kartografických činností zhotoviteľa počas výstavby
 • vznik informačného systému výstavby
 • vytýčenie priestorovej polohy stavby (vytýčenie polohových čiar, hlavnej osi, bodové trasy, výškové body).

Počas uskutočňovania stavieb musí autorizovaný geodet a kartograf projektanta zaobstarať kontrolu zachovania všetkých parametrov podľa daného projektu, a to v spolupráci s autorským dozorom.

Autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa pri uskutočňovaní stavby zaobstaráva:

 • archiváciu meračských podkladov, vytyčovacích nákresov a protokolov, záznamov v denníku stavby
 • množstvo a meranie geodeticky merateľných položiek, ktoré sú vykonávané počas stavebných prác a predkladajú sa na fakturáciu
 • zhotovenie technickej účelovej mapy (pokiaľ si to stavebník žiada)
 • odmeranie rôznych deformácií alebo posuvov stavby, ak sa niečo také počas výstavby odohralo, a tiež merania posuvov a deformácií ešte pred kolaudáciou
 • tvorbu projektu na meranie posuvov a deformácií (ak je to pri stavbe potrebné)
 • meranie reálneho vytvorenia stavebných objektov a ich dielov, terénnych úprav a chod podzemných inžinierskych sietí pred ich úschovou
 • prevzatie všetkých dokumentov vzťahujúcich sa na stavbu.

 

Autorizovaný geodet a kartograf stavebníka pri kolaudácii zaobstaráva:

 • odmeranie rôznych deformácií alebo posuvov stavby, ak sa niečo také počas výstavby odohralo, a tiež merania posuvov a deformácií ešte pred kolaudáciou
 • zoskupené spracovanie stavebných prác, aj utváranie informačného systému, archivácia geodetických dokumentov
 • porealizačnú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na základe reálneho zhotovenia stavby a zhotovenia geometrických plánov.

Utváranie vytyčovacích sietí

Plán vytyčovacej siete stavby (alebo komplexu stavieb) zahŕňa geodetický systém a jeho uskutočňovanie pre výpočtové práce, rozloženie osobitných polohových, výškových a priestorových bodov, vzhľadom na body geodetických základov aj požadovanú priestorovú presnosť, očíslovanie bodov a ich stabilizáciu, požadovanú lokálnu a relatívnu priestorovú presnosť stanovenia bodov, metódy merania, výpočty parametrov sietí.

Autorizovaný geodet a kartograf príde s návrhom na zoskupenie a systém vytyčovacej siete, ktorý vytvoril na základe tvaru a charakteristiky stavby tak, aby súradnice a výšky bodov boli určené podľa národných realizácií, ktoré sú záväzné pre geodetické systémy. Na geodetické základy sa teda vytyčovacia sieť pripojí  podľa daných systémov.

Výsledné vypracovanie dokumentu teda obsahuje technickú správu, observačný plán spolu so spôsobom observácie, rozmiestnenie jednotlivých bodov, súpisku súradníc a výšky bodov, úplné charakteristiky presnosti bodov vzhľadom na body geodetických základov a relatívne charakteristiky presnosti a súradnicové chyby.

Vytyčovanie priestorovej polohy stavieb

Jasná priestorová pozícia stavby je daná koordinačným nákresom. Podľa neho sa potom vyhotovujú vytyčovacie nákresy daných objektov. Vytyčovací nákres priestorovej pozície zahŕňa súradnice a vytyčovacie časti, ktoré umožňujú vytýčenie priestorovej pozície objektu v súradnicovej štruktúre stavby.

Vytýčenie priestorovej pozície objektu obsahuje vytýčenie základnej polohovej čiary, základnej osi, základných výškových bodov.

Detailné vytýčenie objektov a technologických zariadení objektu má na starosti autorizovaný geodet a kartograf zhotoviteľa na základe vytyčovacieho nákresu. Tento vytyčovací nákres sa skladá z viacerých bodov – umiestnenie stavieb a ich častí, súradnice a výšky bodov, číselné hodnoty vytyčovacích prvkov vzťahujúce sa na body vytyčovacej siete.

Po vytýčení sa spracuje protokol, ktorý sa následne musí odovzdať aj s vytyčovacím výkresom. Je tu ale možnosť, že sa protokol stane súčasťou stavebného denníka. Protokol musí obsahovať:

 • technickú správu
 • súpis súradníc a výšky vytýčených bodov
 • grafické znázornenie vytýčených bodov
 • zápis o nezávislom kontrolnom vytýčení.

 

Kontrolné merania geometrických parametrov

Je to kontrola podmienok, ako je priamočiarosť, rovnobežnosť, kolmosť, zvislosť, konštantný sklon. Musí sa vykonať na všetkých stavbách. Výsledkom merania sú znázornené merané parametre, komparácia údajov v realite a v projekte a technická správa.

Meranie posunov a deformácií stavieb a technologických zariadení

Sú to všetky zmeny v priestorovej polohe a tvare objektu vplyvom zaťaženia základovej škáry. Tieto merania sa vykonávajú na inžinierskych stavbách.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Táto dokumentácia je dôležitým podkladom pre kolaudáciu stavby, projektovú činnosť a spracovanie informácií pre vznik geografických informačných systémov.

Kartografické činnosti

Kópie kartografických diel obsahujú názov diela, mierku, názov a sídlo vydavateľa, rok vydania a položku, ktorá hovorí o ochrane autorských práv.

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti

Žiadosť o toto osvedčenie na overovanie geodetických a kartografických činností obsahuje meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, doklad o vzdelaní, doklad o praxi.

Kvalifikačná skúška na zisk tohto osvedčenia sa koná pred skúšobnou komisiou úradu, ktorú ustanoví štatút. Pokiaľ by žiadateľ cez skúšku neprešiel, je možnosť si ju zopakovať. Žiadosť o opakovanie má možnosť podať do šiestich mesiacov odo dňa nevykonanej skúšky.

Autorizačné a úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností

Tieto činnosti vykonáva autorizovaný geodet a kartograf, ktorý pred overením prezistí presnosť merania, zobrazovacie práce a dodržanie podmienok. Overenie sa vykoná na prvopisoch výsledného operátu doložkou.

Predmetom autorizačného overenia sú konečné elaboráty a operáty geodetických činností.

Počas projektovania stavby podliehajú nasledovné činnosti autorizačnému overeniu:

 • geodetické dokumenty na projektovanie
 • projekt vytyčovacej siete
 • geodetické dokumenty na územné konanie
 • vytyčovacie výkresy stavieb
 • projekt merania posunov.

Počas realizácie stavby podliehajú nasledovné činnosti autorizačnému overeniu:

 • konečný operát z vytýčenia obvodu staveniska, z vytýčenia stavby, z vytýčenia tvaru a rozmerov objektu a z vytýčenia jestvujúcich podzemných vedení
 • konečný operát z vytvorenia geodetických bodov
 • konečný operát z kontrolných meraní

Úradné overenie

Geometrický plán úradne overí okresný úrad, ako aj konečné operáty geodetických činností, zriaďovania a merania, ktoré sa musia poskytnúť v dvoch kópiách – jedna kópia zostáva v dokumentácií úradu.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2984 Priemer: 4.8]