Geodet aj vo Vašom meste

EFEKTÍVNOSŤ

Vypracovanie geometrického plánu v čo najrýchlejšom čase!

KÓPIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV

Poskytujeme kópie geometrických plánov pre opakované potreby klienta.

KOMPLEXNOSŤ

Zabezpečujeme všetky geodetické služby.

BLÍZKOSŤ

Môžete nás kontaktovať z celého Slovenska.

UNIVERZÁLNOSŤ GEOMETRICKÝCH PLÁNOV

Zabezpečujeme geometrické plány, ktoré sú akceptovateľné všetkými inštitúciami na Slovensku.

DO 4 dní

Geometrický plán vypracujeme už od 4 dní od zamerania nehnuteľnosti.

Kontakt

VYŽIADAJTE SI BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU!

* pole je povinné

Autorizovaný geodet a kartograf

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri aktivitách, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, postupuje len ako prostredník žiadosti o vytvorenie nároku na podnikanie kompetentnému orgánu, ktorý je oprávnený nariadiť udelenie nároku na podnikanie. Tento orgán komunikuje so žiadateľom po uznaní žiadosti a v lehote určenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní nároku.

Podmienky pre získanie nároku na výkon aktivity autorizovaného geodeta a kartografa

Komora geodetov a kartografov vpíše do registra autorizovaných geodetov a kartografov fyzickú osobu , ktorá

 1. je schopná právnych úkonov v plnom rozmere,
 2. je bezúhonná,
 3. spravila pred komorou kvalifikačnú skúšku alebo dala najavo osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon aktivity AGaK, či preukázala uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu,
 4. učinila sľub.

Spôsobilosť na právne aktivity v plnom rozmere vzniká dosiahnutím plnoletosti (pred jej dosiahnutím sa nadobúda iba uzavretím manželstva.)

Kvalifikačnú skúšku pred komorou vykonáva FO, ktorá dosiahla vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia a po získaní vysokoškolského vzdelania bola päť rokov na odbornej praxi vo zvolených geodetických a kartografických aktivitách, či preukázala uznanie odbornej kvalifikácie.

Osobitnú odbornú spôsobilosť získa FO, ktorá

 1. dosiahla vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo banskomeračské zameranie hlbinného dobývania, či vzdelanie schválené na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu a po získaní vysokoškolského vzdelania bola päť rokov na odbornej praxi vo zvolených geodetických a kartografických aktivitách alebo na praxi schválenej podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu,
 2. úspešne absolvuje kvalifikačnú skúšku pred úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Na jej základe úrad vydá FO osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

FO, ktorá žiada o zápis do registra AGaK, skladá pred predsedom predstavenstva komory sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.“

Doplňujúce informácie k výkonu aktivity autorizovaného geodeta a kartografa

Zvolené geodetické a kartografické aktivity na kvalifikačnú skúšku pred komorou sú:

 • stavba vytyčovacích sietí, určenie a kontrolné meranie zachovania priestorovej polohy stavebných objektov, meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení, meranie a zobrazenie predmetov reálneho vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, geodetické aktivity pri stavbe a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú stavané a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Zvolené geodetické a kartografické aktivity na osobitnú odbornú spôsobilosť sú:

 • vypracovanie geometrických plánov, geodetické aktivity na pozemkové úpravy, určenie hraníc pozemkov, založenie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2 → všetky tieto aktivity patria aj k aktivitám na kvalifikačnú skúšku.

Poplatky za vydanie nároku na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Poplatok za kvalifikačnú skúšku na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti……………..82,50 €

Poplatok môže byť uhradený:

 1. kolkovými známkami v určenej menovitej hodnote na správnom orgáne,
 2. v hotovosti do pokladnice správneho orgánu,
 3. poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu,
 4. prevodom z účtu v banke.

Poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov daných v sadzobníku, ak sa výkony a činnosti robia podľa návrhu poslaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom, (najviac však do výšky 70 €).

Pozn.: Žiadateľ môže zaplatiť správny poplatok hore uvedenými spôsobmi, ale platby vykonané elektronicky pomocou prevodu z účtu v banke sa berú za splatené až dňom odpísania z účtu žiadateľa (doklad o zaplatení nie je nutné prikladať ako prílohu k elektronickej žiadosti o vydanie nároku).

Výška príspevkov pre komoru:
– členský príspevok…………………………………………………………………..166 € (platí každý člen za celý rok)
– poistné k poisteniu zodpovednosti za výkon aktivity AGaK………………30,50 €
– nárok a pečiatka………………………………………………………………40  €
– kvalifikačná skúška na komore…………………………………………………..200  €
– prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na komore……………………………100 € (nie je povinný)

Pozn.:  Členský príspevok sa platí v polovičnej výške v prípade, že členstvo trvá menej ako 6 mesiacov. Za zápis do registra autorizovaných osôb sa platí jednorazový poplatok, ktorý je splatný najneskôr v deň zápisu. Za kvalifikačnú skúšku sa platí poplatok, ktorý je splatný pred vykonaním skúšky.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Žiadosť o vznik nároku sa môže podať elektronicky pomocou ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie o elektronickom podaní tu)

alebo

priamo na komoru. Žiadosť o zápis do registra autorizovaných geodetov a kartografov sa nachádza na stránke komory.

K žiadosti o zápis do registra AGaK je nutné priložiť prílohy a zložiť sľub predsedovi predstavenstva komory. Prílohy, ktoré sa prikladajú k žiadosti, sú:

 1. doklad o vzdelaní a praxi,
 2. doklad o zložení kvalifikačnej skúšky alebo potvrdenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,
 3. doklad o úhrade,
 4. výpis z registra trestov (pre občanov SR zabezpečuje automaticky a bezplatne JKM).

Usmernenie

Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. USM_UGKK SR_16/2016, zo dňa 12. 05. 2016, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazov na úseku geodézie, kartografie a katastra

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR podľa smernice úradu geodézie, kartografie a katastra SR o príprave, zverejňovaní a evidencii interných normatívnych aktov vydáva toto usmernenie:

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Úrad ako ústredný orgán štátnej správy na základe § 12 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov v spojení[1] s § 4 ods. 2 písm. c), h) a i) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov[2]

 1. riadi činnosť štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra,
 2. stanovuje akostné podmienky na výkon určených geodetických a kartografických činností uvedených v § 6 zákona o geodézii a kartografii[3],
 3. zaisťuje tvorbu a chod informačného systému geodézie, kartografie a katastra i udeľovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra,
 4. zaisťuje preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.

Čl. II

Účel usmernenia

Cieľom tohto usmernenia je určiť

 1. postup pri vydávaní preukazu, ktorý dovoľuje vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a určenie poplatkov za jeho vydanie,
 2. postup pri vydávaní preukazu geodeta a určení poplatkov za jeho vydanie,
 3. spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov.

Čl. III

Preukazy

(1) Preukaz na vstup a vjazd preukazuje nárok  držiteľa na vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť[4] pri realizovaní a kontrole geodetických a kartografických činností. Tento preukaz vydáva okresný úrad v sídle kraja.[5] Vzor preukazu na vstup a vjazd je v prílohe č. 1 tohto usmernenia.

(2) Preukaz geodeta vydáva úrad. Vzor je v prílohe č. 2 tohto usmernenia. Preukaz geodeta slúži na výkon geodetickej a kartografickej aktivity, na

 1. preukázanie nároku na vstup do vyhradených priestorov okresného úradu, určených pre osoby realizujúce geodetické a kartografické aktivity,
 2. nahliadanie, robenie si výpisov, odpisov alebo náčrtov zo zbierky listín[6],
 3. realizovanie geodetických a kartografických aktivít na origináli katastrálnej mapy alebo mapy daného operátu[7] alebo na neplatných mapách[8],
 4. vyžiadanie údajov z katastrálneho operátu elektronickou poštou[9],
 5. zaistenie diaľkového prístupu k určeným databázam informačného systému katastra nehnuteľností,[10]
 6. vyžiadanie čísla registra detailného merania zmien, parcelného čísla novovytváranej parcely, čísla novozriadeného podrobného geodetického bodu,[11]
 7. vyžiadanie iných podkladov zo štátnej dokumentácie v papierovej alebo elektronickej forme.[12]
 • Nárok z preukazu geodeta je neprenosný na inú FO alebo PO.
 • Pri plnení služobných úloh sa za preukaz podľa odseku 2 berie aj služobný preukaz zamestnanca úradu, zamestnanca Ministerstva vnútra SR, ktorý vykonáva štátnu službu na okresnom úrade na katastrálnom odbore, či na odbore opravných prostriedkov alebo zamestnanca PO zriadenej úradom.
 • Preukazy podľa odsekov 1 a 2 sú platné na celom území SR.
 • Rozmery oboch preukazov sú 9 cm x 6 cm.
 • Platnosť preukazu sa končí, ak
 1. ubehli tri roky od jeho vydania,
 2. sa zmenili osobné údaje o držiteľovi preukazu,
 3. sa zmenilo číslo občianskeho preukazu držiteľa preukazu alebo sa zistila chyba v preukaze spôsobená orgánom, ktorý preukaz vydal,
 4. bol preukaz zničený, stratený, ukradnutý alebo poškodený,
 5. držiteľ preukazu skonal.
  • Ak platnosť preukazu vypršala podľa odseku 7 písm. a), vydá sa nový preukaz, ktorý sa označí rovnakým číslom.
  • Ak platnosť preukazu vypršala podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. d), vydá sa nový preukaz, ktorý sa označí novým číslom.
  • Ak platnosť preukazu vypršala podľa odseku 7 písm. c), vydá sa nový preukaz, v ktorom budú opravené údaje a preukaz sa označí rovnakým číslom. Dátum vydania preukazu sa nemení.
  • Dáta o vydaných preukazoch a ich držiteľoch sa zaznačujú v Centrálnom registri geodetov.[13]

Čl. IV

Žiadosť o vydanie preukazu

(1)          Žiadosť o vydanie preukazu obsahuje

 1. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu FO, ktorá žiada o vydanie preukazu,
 2. adresu doručenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu držiteľa preukazu,
 3. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo držiteľa preukazu – FO, ktorá podniká alebo realizuje zárobkovú činnosť alebo obchodné meno, IČO a sídlo PO, u ktorej je držiteľ preukazu zamestnaný
 4. podpis žiadateľa; ak je žiadateľom zamestnávateľ, odtlačok pečiatky a podpis jeho štatutárneho orgánu alebo ním splnomocnenej osoby.

(2)          Prílohou žiadosti je

 1. preukaz, ktorého platnosť vypršala; preukaz, ktorý bol zničený, stratený alebo ukradnutý sa k žiadosti neprikladá a tento fakt sa uvedie v žiadosti,
 2. kópia dokladu podľa prílohy č. 3 tohto usmernenia, ktorá preukazuje spôsobilosť realizovať geodetické a kartografické činnosti11 držiteľa preukazu.
  • Ak bol vydaný preukaz po dosiahnutí účinnosti tohto usmernenia, pri emitovaní ďalšieho preukazu sa kópia dokladu podľa odseku 2 písm. b) k žiadosti neprikladá.
  • Vzor žiadosti je v prílohe č. 4 tohto usmernenia.

Čl. V

Poplatky

(1) Za emitovanie preukazu, ktorý oprávňuje vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti sa vyberá správny poplatok podľa položky 11a písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • Za vydanie preukazu geodeta sa vyberá správny poplatok podľa položky 6 písm. a) sadzobníka.
 • Za emitovanie preukazu, ktorého platnosť vypršala podľa Čl. III ods. 7 písm. d), sa vyberá správny poplatok podľa položky 6 písm. b) alebo písm. d) sadzobníka.
 • Ak platnosť preukazu vypršala podľa Čl. III ods. 7 písm. c), za vydanie ďalšieho preukazu sa správny poplatok nevyberá.

Čl. VI

Centrálny register geodetov

 • Centrálny register geodetov bol zriadený osobitným pokynom10 a používa sa na zaznačovanie dát o emitovaných preukazoch a ich držiteľoch.
 • Centrálny register geodetov spravuje úrad.
 • Úrad uverejňuje Centrálny register geodetov na svojom webe a na intranete; neuverejňuje sa dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu držiteľa preukazu.
 • Uverejňovanie podľa odseku 3 na základe požiadavky katastrálneho odboru úradu zaisťuje
 1. odbor informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia úradu na webe úradu,
 2. výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave na intranete.

(5) Centrálny register geodetov sa aktualizuje raz mesačne, vždy k poslednému dňu v mesiaci.

 • Nové a upravené údaje o preukazoch oprávňujúcich vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a ich držiteľoch zasiela katastrálny odbor okresného úradu poverenému zamestnancovi úradu raz mesačne, vždy posledný deň v mesiaci.
 • Zápis v Centrálnom registri geodetov oprávňuje držiteľa platného preukazu geodeta vypýtať si dáta z katastrálneho operátu elektronickou poštou6 a získať údaje z vybraných databáz informačného systému katastra nehnuteľností [Čl. III ods. 2 písm. e].

Čl. VII

Osobitné ustanovenia

Ak sa v tomto usmernení používa pojem „preukaz“ v príslušnom tvare, hovorí sa preukaze oprávňujúcom vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti ako aj preukaz geodeta.

Čl. VIII

Prechodné ustanovenia

 • Preukaz oprávňujúci vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti vydaný pred pôsobnosťou tohto usmernenia sa považuje za preukaz geodeta oprávňujúci vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti emitovaný podľa tohto usmernenia a je platný, pokiaľ nenastane niektorá zo skutočností podľa Čl. III ods. 7 písm. a) až e).

Čl. IX

Zrušovacie ustanovenie

Zručuje sa usmernenie úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_11/2015, zo dňa 06. 05. 2015, ktorým sa zriaďuje postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho vstup do štátnej dokumentácie a spôsob spravovania Centrálneho registra geodetov.

Čl. X

Toto usmernenie získalo účinnosť 20. mája 2016.

[1] V tomto paragrafe je popísané, čo obsahujú údaje o byte alebo nebytovom priestore.

[2] V tomto paragrafe je popísané, kto vykonáva štátnu správu na úseku geodézie a kartografie podľa tohto zákona, ako aj to, aké činnosti vykonávajú orgány, ktoré vykonávajú štátnu správu.

[3] V tomto paragrafe sú popísané vybrané geodetické a kartografické činnosti

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2984 Priemer: 4.8]
Shopping Basket