VYŽIADAJTE SI BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU!

* pole je povinné

Adresný bod poznáme od roku 2015 a upravuje ho zákon 125/2015 Z. z., ktorý je platný od 1. 7. 2015.

Adresný bod sa ukazuje v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému podľa §3 ods. 3 zákona, ktoré sú získavané na základe zamerania adresného bodu. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým sa zamerala budova na účely vydania kolaudačného rozhodnutia, ku ktorej sa adresný bod zameriava.

Adresný bod slúži pre register adries, ktorý je zdrojom informácií o adresách všetkých fyzických budov na území SR, ktorým bolo určené súpisné číslo. Údaje do registra adries zapisujú obce a mestá.

Adresný bod je prílohou ku žiadosti o súpisné, či orientačné číslo stavby (rodinného domu, garáže, chaty, bytového i nebytového domu a pod.), ktorou sa musí osvedčiť každý stavebník. Ak sa ním nepreukáže, tak mu nebude pridelené súpisné alebo orientačné číslo.

Súradnice adresného bodu sa zameriavajú v teréne a zaznamenávajú na mape. Tieto činnosti má na starosti geodet. Ten vyhotoví elaborát vo formáte A4, ktorý sa skladá z dvoch častí:

 • Grafické zobrazenie vstupu do budovy (krížikom) s parcelným číslom pozemku a stavby,
 • Popisné údaje vstupu do budovy (zemepisné súradnice a výška adresného bodu, názov kraja, okresu, obce a ulice, prípadne časti obce, meno a podpis geodeta, ktorý ho zameral a zaznamenal).

 

Dodatočné údaje:

Nový zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries zostavilo Ministerstvo vnútra SR. Register adries zahŕňa informácie o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov, bez ich väzby na osoby, ktoré k nim disponujú právami.

Správcom tohto registra je Ministerstvo vnútra SR, ktoré zapisuje, vymazáva a opravuje v registri v zákone vymenované údaje o adrese a tiež identifikátor adresy. Identifikátor adresy sa určuje každej adrese pri jej vzniku.

Správa už existujúcich adresných bodov

 • Obce musia skontrolovať správnosť a úplnosť adresných bodov v svojej pôsobnosti,
 • Ak obec zistí nezhodu s reálnym stavom v rámci dodanej mapovej aplikácie existujú nástroje, ktoré umožnia editáciu chybných adresných bodov.

Tvorba nových adresných bodov

 • Adresné body vznikajú presne určenou metodikou v rámci tvorby geometrického plánu jednotlivých pozemných stavieb, v rámci stavebného konania k týmto stavbám alebo dodatočným zameraním,
 • Obec je povinná vytvorený adresný bod vložiť do registra adries.

Nasledujúce objekty sú upravované zákonom:

 1. zriadenie registra adries,
 2. zoznam údajov, ktoré sú zapisované do registra,
 3. podmienky a postup pri zápise, zmene a výmaze údajov z registra, ako aj pri oprave údajov zapísaných v registri,
 4. pôsobenie orgánov štátnej správy a obcí vo veciach zapisovania údajov do registra, vedenia registra a poskytovania údajov z registra,
 5. pokuty za porušenie povinností podľa tohto zákona

Adresou je súbor údajov identifikujúcich polohu:

 1. každého vstupu do bytovej budovy a nebytovej budovy, ktorá má určené orientačné číslo, alebo
 2. hlavného vstupu do budovy, ak budova má určené súpisné číslo a nemá určené orientačné číslo.

Budova, ktorá má určené súpisné číslo a žiadne, prípadne jedno určené orientačné číslo, môže byť priradená len jedna adresa. Ak má budova viac vstupov, je ku každému vstupu do budovy priradená jedna adresa.

Adresa vzniká alebo zaniká dňom, keď sa budove určí súpisné číslo v registri. Ak má budova viac vstupov, ktorým sú určené orientačné čísla, adresa vzniká alebo zaniká dňom, keď sa vstupu do budovy určí orientačné číslo v registri.

Identifikátorom adresy na účely tohto zákona je jedinečná, neprázdna a konečná množina alfanumerických znakov, ktorá jednoznačne identifikuje adresy pre potreby registra a iných informačných systémov na účely ich komunikácie.

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

 1. každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
 2. hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

Geografická os ulice je priestorový údaj, ktorý vyznačuje polohu geometrickej osi ulice alebo iného verejného priestranstva, ktorý prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89.

Adresný bod sa označí v zameraní adresného bodu (geografická os ulice v zameraní ulice), oba sa zhotovujú v listinnej podobe a ako elektronický dokument. Zhotovenie zamerania adresného bodu a geografickej osi ulice zaisťuje stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla a určením názvu ulice.

Register

Register je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje podľa § 5 a ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR. Osobitnú časť registra tvorí geografická časť registra. Údaje v registri sú úplné a zodpovedajúce fakty, kým nie je preukázaný opak.

Register obsahuje pri každej adrese tieto údaje:

 1. názov kraja,
 2. názov okresu,
 3. názov obce alebo názov vojenského obvodu,
 4. názov mestskej časti, ak sa mesto člení na mestské časti,
 5. názov časti obce alebo názov časti vojenského obvodu
 6. názov ulice, ak je určený,
 7. súpisné číslo,
 8. orientačné číslo, ak je určené,
 9. adresný bod,
 10. identifikátor adresy.

Register pri každej adrese zahŕňa tieto údaje o budove:

 1. údaj o tom, či ide o bytovú alebo nebytovú budovu,
 2. kód druhu stavby,
 3. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty,
 4. údaj o čísle bytu a podlaží, na ktorom sa byt nachádza,
 5. údaj o tom, či obec, v ktorej sa budova nachádza, je mestom,
 6. údaj o tom, či sa budova nachádza vo vojenskom obvode,
 7. údaj o tom, či má časť obce samostatné číslovanie budov súpisnými číslami a orientačnými číslami,
 8. číselný kód kraja, okresu, obce, mestskej časti alebo vojenského obvodu,
 9. údaj o poštovom smerovacom čísle.

Geografická časť registra obsahuje polohu každého adresného bodu a geografické osi ulíc.

Obec so vznikom adresy vyznačí aj polohu adresného bodu v geografickej časti registra a so zánikom adresy vymaže aj túto polohu z geografickej časti registra. Obec súčasne so zápisom, zmenou alebo zrušením názvu ulice a zápisom, zmenou alebo zrušením orientačných čísiel na ulici vyznačí, zmení alebo vymaže v geografickej časti registra geografickú os ulice.

Ak ide o budovu, ktorá je stavbou pre obranu alebo bezpečnosť štátu (resp. budovu jadrového zariadenia alebo o budovu, ktorá s ním súvisí), môže sa zapísať, meniť, vymazať alebo opraviť údaje podľa § 5 ods. 1 a 2, ako aj vyznačiť adresné body a geografické osi ulíc v geografickej časti registra len po predchádzajúcom písomnom súhlase štátneho orgánu (resp. Úradu jadrového dozoru SR), na plnenie úloh ktorého slúžia alebo na plnenie úloh PO v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti.

Ministerstvo vedie v registri aktuálne údaje podľa § 5 ods. 1 a 2, ako aj hodnoty týchto údajov pred vykonaním ich zmeny alebo výmazu. Poskytovateľ univerzálnej služby vykoná zápis údajov podľa § 5 ods. 3 najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia vzniku, zmeny a opravy adresy ministerstvom.

Ministerstvo, obec a poskytovateľ univerzálnej služby aj bez návrhu zaistia opravu chyby v registri pri údajoch, ktoré sa zapisujú do registra podľa tohto zákona, ak sú údaje v registri:

 1. v nesúlade s verejnou listinou alebo iným dokumentom, na základe ktorých údaj vznikol, zmenil sa alebo bol zrušený,
 2. nesprávne z dôvodu chyby v písaní alebo počítaní, či inej zjavnej nesprávnosti v písomnom vyhotovení verejnej listiny alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol zrušený.

Ten, koho sa údaje v registri týkajú, môže kedykoľvek požiadať o opravu chyby v registri. Ministerstvo, obec a poskytovateľ univerzálnej služby sú povinní vykonať opravu chyby do 30 dní, v osobitne odôvodnených prípadoch do 90 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o opravu chýb.

Ministerstvo, obec a poskytovateľ univerzálnej služby zaistia opravu chyby v registri na základe podkladu, ktorým je originál alebo osvedčená kópia verejnej listiny alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol zrušený.

Za obec, ktorá nie je pripojená na register alebo z objektívnych technických dôvodov nemôže vykonať zápis, zmenu, výmaz alebo opravu údajov v registri, vykoná na základe poskytnutých údajov tieto činnosti okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza do piatich pracovných dní; obec je povinná tieto údaje poskytnúť bezodkladne.

Ministerstvo poskytne správcovi informačného systému verejnej správy vedeného v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu, ním určenému prevádzkovateľovi informačného systému a poskytovateľovi univerzálnej služby údaje z registra v elektronickej podobe, a to aj automatizovaným spôsobom.

Ministerstvo poskytne na základe žiadosti inej osobe než podľa odseku 1 údaje z registra, a to:

 1. vo forme elektronického odpisu spôsobom podľa osobitného predpisu, ak ide na základe jednej žiadosti o poskytnutie údajov k jednému hlavnému vstupu budovy, ktorým bolo určené orientačné číslo,
 2. hromadne vo forme elektronického odpisu spôsobom podľa osobitného predpisu, ak ide na základe jednej žiadosti o poskytnutie údajov k viacerým hlavným vstupom budovy, ktorým bolo určené orientačné číslo
 3. automatizovaným spôsobom v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu.

Okresný úrad uloží pokutu od 1000 do 5000 eur poskytovateľovi univerzálnej služby, ak nesplní niektorú z povinností podľa § 6 ods. 8. Pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku a následky protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď okresný úrad zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov.

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

Vzor zamerania adresného bodu a podrobnosti o vyjadrení adresného bodu, vyznačení polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v geografickej časti registra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR.

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania o uložení pokuty podľa § 11. Pôsobnosť obce podľa tohto zákona je výkonom štátnej správy riadeným, metodicky usmerňovaným a kontrolovaným ministerstvom a okresným úradom, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.

 

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Čo môžete vybaviť

Obec stanovuje  stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady obec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom.

Súpisné číslo sa určuje každej budove s cieľom jednoznačnej identifikácie, každá budova má pridelené unikátne číslo.

Mestská časť zabezpečuje:

 • vydáva Oznámenia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami, o ich zmene alebo zrušení
 • evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb,
 • výmenu evidenčných čísel za súpisné,
 • pripravuje návrhy na pomenovanie ulíc
 • vydáva potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla

Žiadosť môžete podať:

 • elektronicky
 • písomnou formou
 • osobne

Čo budete potrebovať

S platnosťou od 1. 7. 2015 zo zákona č. 125/2015 o registri adries vyplýva, že:

 1. stavebníci musia k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla predložiť geodetom zameraný adresný bod stavby s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
 2. v prípade pomenovania novej ulice si stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice ,,Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“.

 

Z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že:

 1. osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí musípožiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
 2. vlastník stavby musí mať viditeľne označenú budovu so súpisným a orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní spoločenstvo, ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.

 

K žiadosti je potrebné, aby ste predložili:

 

NOVOSTAVBA

 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • Geometrický plán na zameranie novostavby ku kolaudácii, zameranie adresných bodov stavby geodetom, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • List vlastníctva na pozemok pod stavbou (ak stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom stavba stojí musí doložiť doklad o inom práve k pozemku – nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • Ak došlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je treba doložiť doklad o získaní stavby do vlastníctva
 • Výpis z obchodného registra
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

ODSTRÁNENÁ STAVBA

 • Právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby
 • Rozhodnutie o určení súpisného čísla
 • Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • Výpis z OR
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

STAVBA, KTOREJ BOLO UDELENÉ EVIDENČNÉ ČÍSLO, GARÁŽ, CHATA, PRÍSTREŠOK A POD.

 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie, prípadne rozhodnutie o prípustnosti stavby
 • Rozhodnutie o určení evidenčného čísla
 • Geometrický plán na zameranie novostavby ku kolaudácii, zameranie adresných bodov stavby geodetom, prípadne aj kópiu z katastrálnej mapy
 • List vlastníctva na pozemok pod stavbou
 • Ak došlo k zmene vlastníka stavby po odovzdaní kolaudačného rozhodnutia treba doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Výpis z OR
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej používania, je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré dokazuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie vydáva oddelenie územného konania a stavebného To platí aj pre stavby, ktorým doteraz nebolo pridelené súpisné číslo a nezachovali sa k nim žiadne doklady. 

Za vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla sa účtuje správny poplatok 1,50 €. Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v ohlasovni miestneho úradu, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2984 Priemer: 4.7]