VYŽIADAJTE SI BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU!

* pole je povinné

Vytýčenie stavby sa realizuje na podklade projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant stavby pre účel vydania stavebného povolenia.  Na základe určitých meraní geodetov sa vyhotovujú doklady, ktoré sú potrebné pripraviť pre stavebný úrad. Ak sa jedná o novú stavbu, geodeti vytýčia hranice budúcej stavby a vystavia Zápisnicu o vytýčení stavebnej čiary. V prípade, že už je budova postavená, sa pre účely kolaudačného rozhodnutia vyhotoví geometrický plán na vytýčenie. Ak ide o vytýčenie hraníc v Bratislave je potrebné vyhotoviť aj podklad pre Digitálnu technickú mapu mesta. Technická mapa mesta obsahuje informácie o geometrickom usporiadaní stavieb. Je dôležitá pri príprave a plánovaní stavieb. To znamená, že ak sa rozhodnete pre stavbu v Bratislave,  je potrebné doložiť pri kolaudácií záznam o písomnom vypracovaní vytyčovania, tzv. elaborát. Tento záznam vyhotovuje geodet. Pri vytyčovaní sa zabezpečuje vytýčenie stavby, vytýčenie pozemku, vytýčenie stavebnej čiary, vytýčenie hranice pozemku, vytýčenie inžinierskych sietí, vytýčenie stavebného objektu a staveniska, vytýčenie cestnej komunikácie a grafická identifikácia.

Vytýčenie hranice pozemku je geodetická činnosť, pri ktorej sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hraníc pozemku, prípadne iných hraníc ( hranice vecného bremena). Vytýčenie hranice pozemku sa vykoná prenesením určitého geometrického tvaru hranice do terénu, pričom sa vytýčené body trvalo označia. V teréne sa využívajú na vytýčenie hranice pozemku napríklad farebné spreje, roxory ( betonárska výstuž, oceľ) alebo kovové rúrky. Vytyčovanie hranice pozemkov je náročné a musia sa na ňom zúčastniť všetci vlastníci pozemkov, prípadne oprávnené osoby,  ktorý sú k danému úkonu privolané. Do 30 dní od vytýčenia pozemku si vlastníci pozemkov trvalo označia vytýčenú hranicu. Ak sa jedná o vytýčenie hranice pozemku, ktoré je pochybné, je predmetom ďalšieho konania. Práva k nehnuteľnostiam vytýčením hranice pozemku sa nemenia, nevznikajú ani nezanikajú. Podrobne vypracovaný spis so všetkými prílohami sa musí overiť.  Takéto vytyčovanie môže vykonávať len osoba nato kvalifikovaná, napríklad správa katastra alebo osoba, ktorá je spôsobilá vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Nato, aby sme dosiahli požadovaný výsledok je potrebné mať v teréne vyznačenú poloha stavebného objektu a spracovanú dokumentáciu. Dokumentácia je vystavená v podobe Protokolu ( vytýčenie hranice pozemku) a grafického znázornenia. Grafické znázornenie môžeme pomenovať aj vytyčovacím náčrtom, ktorý obsahuje popisové  pole, grafické znázornenie a polárne vytyčovacie prvky v prehľadnej tabuľke. Grafická identifikácia slúži ako grafické zobrazenie polohy pôvodných nehnuteľností v platnom stave. Slúži aj na porovnanie zápisu a zákresu parcely podľa  verejnej listiny alebo iných operátov a jej zákresov v katastrálnej mape. Vlastník získa prehľad o umiestnení pôvodných parciel v platnej katastrálnej mape. Spätná identifikácia parciel sa vykonáva najmä vtedy, ak je potrebné zistiť predchádzajúci právny stav a vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Každá parcela má určitý zápis a zákres. Na základe všetkých údajov môžeme zistiť históriu parcely až 100 rokov dozadu.

Realizácii projektov každého stavebného diela musí predchádzať jeho vytýčenie v teréne, t.j. jeho polohové a výškové umiestnenie v priestore a určenie jeho rozmerov a tvaru. Vytýčenie stavebného objektu je  je súhrn úkonov, ktorými sa v teréne, alebo na doterajších stavebných objektoch, alebo na dokončených častiach vytyčovaných objektov vyznačia vytyčovacími značkami geometrické prvky umožňujúce výstavbu, alebo prestavbu objektov na mieste určenom stavebným projektom v predpísaných rozmeroch a tvare. hranice

Výškové osadenie stavby sa uskutoční vyznačením stavebnej 0.00 , to znamená podľa výškovej kvóty, ktorú si určí objednávateľ. Na  označenie priestorovej polohy sa používajú väčšinou železné roxore alebo stavebné lavičky. Nato, aby sme vôbec mohli začať spracovávať vytyčovací výkres, je potrebné doložiť už schválenú projektovú dokumentáciu v elektronickej forme ( písomnej).  V prípade, ak dokumentácia obsahuje vytyčovací výkres so súradnicami v štátnom súradnicovom systéme S-JTSK, postačí aj ten. Nato, aby sme vypočítali súradnice stavebného objektu, budeme potrebovať osadenie objektu v rámci pozemku- situácia osadenia. Všetky informácie nájdeme v stavebnom povolení. Ďalej potrebujeme pôdorys prvého nadzemného podlažia objektu resp. základy. V neposlednom rade na realizáciu potrebujeme relatívnu výšku osadenia ( určená výška kvóty v Bpy- štátny výškový systém). Toto výškové vytýčenie objektu zadáva projektant. Výškové osadenie sa odvíja od výšky osi príjazdovej komunikácie. Vytyčuje sa murivo objektu- prvé nadzemné podlažie. Vytýčené body v teréne stabilizujeme dreveným kolíkom, ktoré sa pri výkope základov zničia.  Výsledkom vytýčenia stavby  je viditeľne vyznačená stavebného objektu. Na vytýčenie pozemku je potrebné geodetom spracovať protokol, ktorý sa musí predložiť pri kolaudácii stavby. Pri kolaudácií sa vyžaduje aj zápisnica o vytýčení stavebnej čiary. Podľa zápisnice sa v teréne vyznačí poloha budúcej stavby. Na celý proces je lepšie vyhotovenie dokumentácie od geodeta, nakoľko sa dám odborným  spôsobom predísť neskorším sporom, ktoré vzniknú kvôli neodbornému vytýčeniu hraníc pozemku.

Správa katastra alebo právnická osoba  zriadená úradom môže na požiadanie poskytnúť podklady na vytyčovanie hraníc pozemkov. Vytýčené pozemku sa označuje natrvalo, ak s tým súhlasia vlastníci a iné oprávnené osoby. V prípade, ak s tým nesúhlasia, hranice sa vytýčia dočasne. Podrobne vypracovaní spis obsahuje: vytyčovací náčrt, technickú správu o vytýčení hranice pozemku, zoznam súradníc bodov, protokol o vytýčení hranice pozemkov a vektorový geodetický podklad. Následne sa celý operát odovzdáva správe katastra. Spis musí byť overený geodetom. Autorizovaný geodeti a kartografovia zabezpečujú geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych stavieb. Fázy výstavby sa delia na tri časti. Prvá fáza je fáza spracovania projektovej dokumentácie stavby . Druhá je realizácia stavby a tretia je fáza kolaudácie a prevádzky stavby. Zároveň autorizovaní geodeti zabezpečujú prípravu mapových dokladov, vyhotovenie podkladov na úpravu majetkoprávnych vzťahov a doklady na vyňatie  lesných pozemkov a poľnohospodárskej pôdy. Taktiež zabezpečujú geodetické body. Zároveň pri spracovavaní projektovej dokumentácie stavieb zabezpečuje geodet vypracovanie projektu vytyčovacej siete, kontrolu vytyčovacích výkresov na vytýčenie priestorovej polohy objektov a kontrolu vytyčovacích výkresov na podrobné vytýčenie a taktiež spolupracuje s projektantom. V prípade realizácie stavieb geodet zabezpečuje pred začatím stavebných prác kontrolné meranie terénu v priestore a vytýčenie priestorovej polohy stavby. Toto vytýčenie musí byť v súlade s územným rozhodnutím. Pri líniových stavbách zabezpečuje tvorbu informačného systému výstavby z dokumentácie a kontrolu správnosti geodeticky meraných položiek, ktoré predkladajú zhotoviteľom na fakturáciu. Taktiež zodpovedá za vybudovanie vytyčovacej siete, jej ochranu pred poškodením a jej odovzdanie zhotoviteľovi. Geodet zodpovedá za odovzdanie všetkých podkladov súvisiacich so stavbou zhotoviteľovi.

Kontrolu pri dodržiavaní projektových parametrov stavebných projektov zabezpečuje geodet. Pri realizácií stavieb geodet zabezpečuje prevzatie všetkých podkladov súvisiacich so stavbou vrátane kontrolného merania terénu pred začatím zemných prác. Realizuje podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby podľa projektovej dokumentácie. Taktiež realizuje meranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí. Ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia, geodet vypracováva projekt na meranie posunov a deformácií stavieb. Geodet taktiež vyhotovuje technickú účelovú mapu, ak si to vyžaduje stavebník. Je to základná mapa diaľnice, závodu, letiska alebo technická mapa mesta. Geodet archivuje meračské dokumenty, vytyčovacie výkresy, protokoly a záznam v stavebnom denníku.

Pri kolaudácií stavieb geodet zabezpečuje tvorbu informačného systému a archiváciu dokumentov, porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a meranie posunov a deformácií objektov, ak si to vyžaduje charakter stavby.

V prípade, že sa jedná o  vytyčovanie komplexu  alebo siete stavby, projekt musí mať zabezpečené meračské a výpočtové práce pre spracovanie geodetického systému. Musí mať taktiež určené rozmiestnenia jednotlivých vytyčovacích bodov a musia byť zároveň chránené pred poškodením.  Vytýčenie pozemku vyžaduje priestorovú presnosť určenia bodov vzhľadom na body geodetických základov a vyžaduje relatívnu alebo lokálnu priestorovú presnosť určenia bodov. Zároveň je potrebný predbežný rozpočet na stabilizáciu a meranie bodov vytyčovacej siete. Projekt vytyčovania objektov obsahuje aj technickú správu. Autorizovaný geodet navrhne konfiguráciu a štruktúru vytyčovacej siete tak, aby boli určené súradnice a výšky bodov vytyčovacej siete v súlade so zákonmi. Výsledný spis musí obsahovať technickú správu, stav rozmiestnenia jednotlivých bodov siete, observačný plán a spôsob observácie, charakteristiky presnosti bodov vzhľadom na body geodetických základov, charakteristiky presnosti a súradnicové chyby a zoznam výšok bodov a súradníc, ktoré sú v platnej národnej realizácií geodetického systému.

Priestorovú polohu projektovanej stavby stanovuje koordinačný výkres. Na základe koordinačného výkresu sa vyhotovujú vytyčovacie výkresy jednotlivých objektov. Vytyčovací výkres priestorovej polohy obsahuje vytyčovaciu sieť (polohové a výškové body s ich označením) a k nej vztiahnuté vytyčovacie prvky, vrátane presnosti vytýčenia. Ďalej objekty, ak je na ne viazané vytýčenie pozemku alebo ak sú v nejakom vzťahu k projektu ( napojenie projektu na jestvujúce objekty, vzdialenosti od trasy a pod.), osi a obrysy navrhovaných objektov, vytyčovacie prvky viazané na polohové a výškové osy a orientácia výkresu k severu, súradnicovú sieť s označením súradnícového systému a použitý výškový systém, tabuľky s parametrami navrhovaných prechodníc a oblúkov. Vytyčovací výkres má znázorňovať vzťah bodov podrobného vytyčovania vzhľadom k vytyčovacej sieti, resp. k osiam stavby. Najvýhodnejšie je, keď sú vytyčovacie prvky určené analytickým výpočtom. Vytyčovací výkres sa vyhotovuje vo vhodnej mierke ( u líniových stavieb v mierke 1:500, 1:1000, 1:2000, prípade 1:5000). Odporúča sa, aby mierka vytyčovacieho výkresu bola zhodná s mierkou podrobnej situácie. Na základe platných realizácií záväzných geodetických systémov zahŕňa vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby hlavnú os, hlavné body trasy a charakteristické body. Taktiež zahŕňa vytýčenie hlavnej polohovej čiary a hlavných výškových bodov.  Podrobné vytýčenie pozemku jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby realizuje autorizovaný geodet na základe vytyčovacieho výkresu na podrobné vytýčenie.  Vytyčovací výkres obsahuje umiestnenie jednotlivých stavieb a ich častí, súradnice a výšky vytyčovaných bodov a číselné hodnoty vytyčovaných prvkov, ktoré sa vzťahujú na body vytyčovacej siete alebo na hlavné osi vytyčovaného objektu. Podrobné vytýčenie pozemku je vytyčovanie jednotlivých častí a konštrukčných prvkov vnútri objektu na základe vytýčenia priestorov objektu a vytyčovanie rozmeru a tvaru objektu vo vodorovnom a zvislom smere. Súčasťou záznamu do stavebného denníka môže byť aj protokol o vytýčení objektu. Protokol sa vyhotovuje z vytyčovania. Protokol obsahuje technickú správu, zoznam výšok a súradníc vytýčených bodov, záznam o nezávislom kontrolnom vytýčení, grafické zobrazenie vytýčených bodov a vytyčovacích prvkov a podpisy všetkých osôb, ktoré protokol odovzdávajú a preberajú. Pri kolaudácií objektu sa ako záväzný dokument odovzdáva protokol o vytýčení stavby alebo technologického zariadenia spolu s vytyčovacím výkresom.

Autorizovaný geodet a kartograf, prípadne znalec v odbore geodézie a kartografie pri vykonávaní znaleckej činnosti, ak má nato osobitnú spôsobilosť vykonáva autorizačné overenie operátu vytyčovania hraníc pozemku. Pred tým, ako autorizovaný geodet, prípadne znalec v odbore geodézie a kartografie, autorizovane overí operát vytýčenia hraníc pozemku, podrobne preskúma, či kvalita meračských, výpočtových, vytyčovacích a zobrazovacích, ako aj ďalšie náležitosti operátu vytyčovania hraníc pozemku vyhovujú predpisom nato určeným. V prípade, ak geodet autorizačne overí operát, automaticky preberá spoluzodpovednosť za správnosť uvedených údajov, za náležitosti  a predpísanú presnosť meračských, vytyčovacích, zobrazovacích a výpočtových prác, za prípadný výber identických bodov a transformáciu, za správnosť očíslovania nových pevných bodov, za vykonanie príslušných kontrolných meraní, za použitie najvhodnejších podkladov, za zvolenie metód a postupov, ktoré sú vyhovujúce pre dosiahnutie požadovanej presnosti a v neposlednom rade preberá spoluzodpovednosť za obsahovo úplný operát vytyčovania hraníc pozemku.

Autorizačné overenie sa vykoná na všetkých prvopisoch operátu vytyčovania hraníc pozemku, a to na mieste na to vyhradenom vo vytyčovacom náčrte a v protokole o vytýčení hraníc pozemku. Pred autorizačným overením operátu vytyčovania hraníc pozemku umožní katastrálny odbor okresného úradu autorizovanému geodetovi a kartografovi, v priestoroch na to určených, vykonanie kontrolného kartometrického merania na použitých grafických podkladoch.

Vytyčovacie práce vo väčšine prípadov patria medzi technicky a kvalitatívne náročné inžiniersko-geodetické práce a má ich vykonávať pracovník, ktorý ovláda techniku a metodiku presných geodetických meraní, má dobré teoretické vedomosti a dostatočné skúsenosti a poznatky z výstavby. Vyžadujú si aj primerané odborné vedomosti zo staviteľstva, dopravy, priemyslu, energetiky a podobne, najmä zo zakladania stavieb, statiky, projektovania a technológie výstavby jednotlivých skupín objektov. Len kvalifikované zvládnutie týchto informácií umožní geodetovi stať sa plnohodnotným účastníkom.

 

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2984 Priemer: 4.7]